Is het Nieuwe testament Gods woord?

Waarom Joden niet in Jezus geloven

Jezus vervulde niet de messiaanse profetieën

Wat zegt Tenach over wat de Messias gaat doen?
  • Hij zal de derde Tempel bouwen (Ezechiël 37 : 26-28).
  • Hij zal al de Joden terugbrengen naar het land Israël (Jesaja 43 : 5-6).
  • Hij zal de voorbode zijn van een tijdperk van vrede en beëindigen alle haat, onderdrukking, lijden en ziekten. Zoals gezegd in Jesaja 2 : 4: "En hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
  • Het verspreiden over de hele wereld kennis over de God van Israël die de mensheid zal verenigen zoals in Zacharia 14 : 9 wordt gezegd:"En de Here zal koning worden over de hele aarde, te dien dage zal de Here de enige zijn en zijn naam de enige."

Blijkt iemand niet in staat slechts één van de voorwaarden te kunnen vervullen dan kan hij de messias niet zijn.

Alle messiaanse claims uit het verleden, inclusief die van Jezus, Bar Kochba en Shabbtai Tzvi zijn daarom door Joden verworpen.

Het argument van het christelijk geloof dat Jezus deze dingen bij zijn tweede komst zal vervullen snijdt absoluut geen hout omdat Tenach geen tweede komst kent.

Jezus belichaamt niet de persoonlijke kwalificaties van de Messias

Messias als profeet

De Messias zal na Mozes de grootste profeet in de geschiedenis zijn. Profetie kan alleen in Israël bestaan wanneer het land bewoond is door een meerderheid van de Joden op de wereld. Dit is een situatie die als sinds 300 BCE niet bestaat. Gedurende de tijd van Ezra, toen de meerderheid van de Joden weigerde terug te keren vanuit Babylon naar Israël, eindigde de profetie met de dood van de laatste profeten Haggai, Zacharia en Maleachi. Jezus was geen profeet, hij verscheen op het toneel ongeveer 350 jaar nadat de profetie was geëindigd.

Afstammeling van David

Volgens Joodse bronnen, zal de Messias geboren worden uit natuurlijke ouders en de normale eigenschappen hebben zoals de andere mensen. Hij zal geen half-god6 zijn noch zal hij bovennatuurlijke kwaliteiten hebben.

De messias moet aan vaderszijde van koning David afstammen. Zie Genesis 49:10, Jesaja 11:1, Jeremia 23:5 en 33:17, Ezechiël 34:23-24. De christelijk leer houdt in dat Jezus uit een maagd was geboren en dus geen vader had. Hij voldoet hiermee dus niet aan de voorwaarden boven genoemd.

Christenen stellen nu dat Jozef Jezus adopteerde en zo behoorde bij de genealogie van Jozef. De Bijbel kent echter niet de mogelijkheid voor een vader om door adoptie zijn stam-lijn door te geven.

Anderzijds kon Jozef nooit iets doorgeven via adoptie wat hij niet had. Omdat Jozef afstamde van Jechonja (Mattheüs 1:11) viel hij onder de vloek van Jeremia 22:30 en 36:30. Dit betekende dat Jechonja (=Jojakim) niemand zal hebben die op de troon van David is gezeten.

Dit betekent dus dat dit geslachtsregister in strijd is met hetgeen geschreven is in de Tenach. En waarom zoveel drukte om aan te tonen dat Jozef afstamt van David terwijl het NT ook zegt dat hij niet de vader is!!!

Ook heeft men geprobeerd dit probleem op te lossen door Jezus via de lijn van zijn moeder Maria af te laten stammen van koning David, aldus hoofdstuk 3 uit Lucas. Er doen zich hierbij echter vier basale problemen voor:

  1. Het aldaar genoemde geslachtsregister is van Jozef en niet van Maria.
  2. Zelfs al zou Jezus via Maria afstammen van David dan helpt dat nog niet omdat de afstamming gaat via de lijn van de vader en niet van de moeder. Zie Numeri 1 en Ezra 2.
  3. Zelfs als de familie lijn zou lopen via de moeder dan was Maria nog steeds geen afstammeling van een legitieme Messiaanse familie. Volgens de Bijbel moet de Messias een afstammeling zijn van David via zijn zoon Salomo (2 Samuel 7 en 1 Kronieken 17:11-14, 22:9-10 en 28:4-6). Het derde hoofdstuk van Lucas is ter zake irrelevant omdat het de lijn beschrijft van Davids zoon Nathan en niet Salomo. Lucas 3:31.
  4. In Lucas 3:27 zijn opgenomen Sealtiel en Zerubbabel. Deze twee verschijnen ook in Mattheus 1:12 als afstammelingen van de gevloekte Jechonja. Wanneer Maria van hem zou stammen dat zou zij gediskwalificeerd zijn als moeder van de Messias.

Gehoorzaam aan de Tora

De Messias zal het Joodse volk brengen tot volledige gehoorzaamheid aan de Tora. De Tora stelt vast dat alle geboden voor eeuwig blijven en iedereen die komt om de Tora te veranderen wordt onmiddellijk geïdentificeerd als een vals profeet. Deuteronomium 13 : 1-4.

Door het hele nieuwe testament heen spreekt Jezus de Tora tegen en verklaart dat zijn geboden niet langer van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld in Johannes 9:14 waarin hij de sabbat schendt en de Farizeeën zeggen "Hij houdt zich niet aan de sabbat".

Verkeerd vertaalde verzen "met betrekking" tot Jezus

De Bijbel kan alleen worden begrepen door het bestuderen van de Hebreeuwse tekst. Dan komen de vele discrepanties in de Christelijke vertaling vast te staan.

Maagdelijke geboorte

Het Christelijke idee van de maagdelijke geboorte is gebaseerd op Jesaja 7:14 waarin een "alma" bevalt van een kind. Het woord "alma" betekent niets anders dan een jonge vrouw, maar Christelijke theologen vertaalden het als "maagd". Dit stemt overeen met het heidense idee, in de eerste eeuw, dat sterfelijke wezens door goden bevrucht kunnen worden en zo werd Jezus ook uit een maagd geboren. (Hier zitten we dus vuist diep in het heidendom).

De lijdende knecht

Het Christendom claimt dat Jesaja 53 verwijst naar Jezus als de lijdende knecht. Feitelijk volgt Jesaja 53 onmiddellijk het thema van hoofdstuk 52. Dit hoofdstuk beschrijft de ballingschap en de verlossing van het Joodse volk. De profetieën zijn geschreven in het enkelvoud omdat de Joden (Israël) beschouwd worden als een eenheid. In heel de Joodse Bijbel wordt Israël herhaaldelijk genoemd, in het enkelvoud, de "Dienaar van God". Zie Jesaja 43:8. In feite verklaart Jesaja niet minder dan 11 keer, in de hoofdstukken die voorafgaan aan Jesaja 53, dat Israël, Jacob, de dienaar van God is. Wanneer we Jesaja 53 correct lezen, dan verwijst Jesaja duidelijk [en ironisch genoeg] naar het Joodse volk dat wordt "gekneusd, geplet en als schapen naar de slachtbank gebracht" door de handen van de volkeren in deze wereld. Deze omschrijvingen door de hele Joodse Bijbel gebruikt, beschrijven het Joodse volk op een beeldende wijze. Zie ook Psalm 44.

Jesaja 53 besluit met te zeggen dat, wanneer het Joodse volk is verlost, de volkeren zullen erkennen en hun verantwoordelijkheid aanvaarden voor het buitensporig doen lijden en het doden van de Joden.

Zie hiervoor een uitvoerige artikel over Jesaja 53 van de hand van Marshall Roth dat door ons uit het Engels is vertaald en als titel heeft: "Jesaja 53: De lijdende dienstknecht."

Het Joodse geloof is alleen gebaseerd op een nationale openbaring

Door de geschiedenis heen zijn mensen duizenden religies begonnen in een poging om mensen te overtuigen dat hij of zij een ware profeet van God is. Maar een persoonlijke openbaring is een uiterst zwakke basis voor een religie omdat een je nooit kunt weten of het ook echt waar is. Omdat anderen God niet hoorden spreken met deze persoon moeten zij het op zijn gezag geloven. Zelfs als die mensen beweren dat zijn persoonlijke openbaring tot wonderen leidde, dan is dit geen bewijs dat hij een echte profeet is. Alle wonderen laten zien - ervan uitgaande dat ze echt zijn - dat hij een bepaalde kracht heeft. Het heeft niets te maken met zijn bewering dat het een profetie is.
Het jodendom, uniek onder de grote religies van deze wereld, vertrouwt niet op "beweringen over wonderen" als basis voor zijn religie. In feite zegt de Bijbel dat God soms de kracht van "wonderen" verleent aan charlatans, om de Joodse trouw aan de Tora te testen (Deuteronomium 13).
Van de duizenden religies in de menselijke geschiedenis, baseert alleen het jodendom zijn overtuiging op de nationale openbaring - dat wil zeggen God spreekt tot de hele natie. Als God een religie begint, is het zinvol dat Hij het iedereen vertelt, en niet een enkel persoon.

Maimonides zegt (Grondslagen van de Tora, hoofdstuk 8.):
"De Joden geloofden niet in Mozes, onze leraar, vanwege de wonderen die hij verrichtte. Telkens als iemands geloof gebaseerd is op het zien van wonderen, moet hij twijfels hebben, omdat het mogelijk is, dat de wonderen werden uitgevoerd door middel van magie of toverij. Alle wonderen van Mozes in de woestijn gebeurden omdat ze nodig waren, en niet als bewijs van zijn profetie.

Wat was dan de basis van het [Joodse} geloof? De Openbaring op de berg Sinaï, die we met onze eigen ogen zagen en met onze eigen oren hoorden, niet afhankelijk van de getuigenis van anderen ... zoals wordt gezegd, "Van aangezicht tot aangezicht, sprak God met jou ..." De Tora verklaart ook: "God heeft dit verbond niet met onze vaderen gemaakt, maar met ons - wij die hier heden allen in leven zijn. "(Deuteronomium 5:3)
Jodendom betekent geen wonderen. Het is de persoonlijke ooggetuige ervaring van elke man, vrouw en kind, die 3.300 jaar geleden op de berg Sinaï stonden.

Wachten op de Messias

De wereld heeft wanhopig behoefte aan de Messiaanse verlossing. In de mate waarin we ons bewust zijn van de problemen in de samenleving, is ook de omvang waarmee we verlangen naar de verlossing. Als de Talmoed zegt dat één van de eerste vragen aan een Jood op de dag van het oordeel is: "Had je een groot verlangen naar de komst van de Messias?"
Hoe kunnen we de komst van de komende Messias versnellen? De beste manier is om de hele mensheid royaal lief te hebben, om de geboden van de Tora (zo goed mogelijk) in acht te nemen en anderen aan te moedigen dit ook te doen. Ondanks de somberheid, lijkt de wereld af te steven op de verlossing. Een duidelijk teken is dat de joodse mensen zijn teruggekeerd naar het land Israël en het weer laten bloeien. Daarnaast is er een grote beweging op komst van jonge Joden die terugkeren naar de Tora.
De Messias kan elke dag komen, en het hangt allemaal af van onze acties. God is klaar als we het zijn. Want zoals koning David zegt: "Verlossing komt vandaag - als je luistert naar Zijn stem."

Nog ter overweging

In Mattheüs 2:15 staat: "......opdat vervuld zou worden wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen."

De profeet die hier bedoeld wordt is Hosea en het vers aldaar is te vinden in hoofdstuk 11:1: "Toen Israel een kind was, had Ik hem lief en uit Egypte heb ik Mijn zoon geroepen." In Exodus 4: 22 en 23 staat: "Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden."

Op basis van deze twee teksten uit het zogenaamde Oude Testament kan men concluderen dat Israël de zoon van Hashem is. Niet meer en niet minder. De bovengenoemde tekst uit Mattheüs wekt de indruk, mede doordat de vertalers, zonder dat daarvoor aanleiding is (het grieks kent geen hoofdletters), het woord zoon met een hoofdletter schrijven, dat er hier nog een andere zoon zou zijn, namelijk een goddelijke zoon.

Deuteronomium 6:4 "Hoor Israël! Hashem is onze God, Hashem is één!" Dus niet twee of drie. De hele theorie van de zogenaamde drieeenheid berust op niets! Een een mens die half mens en half god zou zijn is een heidense en onbijbelse gedachte. Jezus was dus niets anders dan een normaal mens.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Bron:
Why Jews Don't Believe In Jesus
door Rabbi Shraga Simmons

Jesaja 41:4 "Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, Hashem, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde".

Jesaja 43:10 "U bent Mijn getuigen, spreekt Hashem, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

De Hoge Priester. The Temple Institute.