Inleiding

Laten we beginnen te zeggen dat het niet onze bedoeling is, wie dan ook maar, te kwetsen. Noch dat wij iemand over zouden willen halen om zijn of haar geloof te verlaten. Onze bedoeling is wel, wanneer u dat wilt, u te confronteren met de problemen rondom het waarheidsgehalte van het christelijk geloof. Dit zijn misschien harde woorden maar gaan niet over de integriteit van u persoonlijk maar wel over de kwaliteit van het christelijk geloof. Dat er met deze godsdienst veel mis is, is een conclusie die door ons na lang zoeken en nadenken getrokken is. Het gaat hier om de waarheid en wij hopen in hetgeen hierna volgt u aan te tonen dat het christelijk geloof niet de waarheid is die zij beweert te zijn.

We hebben eens een rabbijn de verzuchting horen slaken dat christenen niet geinteresseerd zijn in de waarheid. Deze ervaring heeft hij door zijn werk bij de Kotel in Jeruzalem waardoor hij ook veel in contact komt met christenen. Onze ervaring is dezelfde.

Wij kennen het christelijk geloof van binnen uit en hebben geen behoefte om in de bron te spugen waaruit wij jaren hebben gedronken. Desalniettemin moeten wij uit ons onderzoek, dat wij hier publiceren, constateren dat na weging het christelijke geloof te licht is bevonden.

Wat heeft de foto die hier getoond wordt nu te maken met Vervangingstheologie. Op het eerste gezicht niets. Maar het christendom heeft alles wat haar eigen is van het Jodendom overgenomen en verdraaid en veranderd. Verder heeft het christendom in de geschiedenis bepaald geen beste rol gespeeld als het gaat om Joden en Jodendom. Over dit laatste is ook het één en ander op deze website gepubliceerd.

 1. 200
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. 325
 1. Keizer Septimius Severus verbiedt het Jodendom en de overgang van proselieten tot het Jodendom. Origenes lanceert de vervangingstheorie met de volgende overwegingen: “Wij mogen er wel vertrouwen in hebben dat de Joden niet naar hun eerdere situatie terugkeren, want zij hebben de meest verschrikkelijke misdaden begaan, door een samenzwering te beginnen tegen de Redder van het menselijke ras. Daarom moest de stad waar Jezus leed wel worden verwoest, moest de Joodse natie uit haar land worden verdreven en moest een ander volk door God worden geroepen voor de gezegende uitverkiezing.”
 2. Tijdens het Concilie van Nicea worden Joodse bisschoppen (Joden die overgegaan zijn naar het christendom) voor het eerst niet uitgenodigd. Pesach werd afgeschaft en Pasen werd op een ander tijdstip ingesteld: eerste zondag van de lente. De overweging is: “het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste aller feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten we niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk.” Theoretische scheiding tussen kerk en synagoge. De "Christelijke kerk" bepaalt haar houding jegens de Joden; tot behoud van het Christendom dienen Joden in afzondering te leven.
Aantekeningen

Home Malben

printer

Jesaja 5,20: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.

Vervangingstheologie en anti-Israëldenken gaan vaak samen op. Vervangingstheologie en anti-Israëldenken gaan vaak samen op.