BSD

Voorwoord 99% waarheid is 100% leugen

In Uw licht zien wij het licht.
Psalm 36:10


Zeker een twintig jaar geleden, zo niet langer, deed ik voor een groepje mensen een onderzoek naar de juistheid van de verwijzingen, die te vinden zijn onder de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Uitgave van Lepusculus Vallensis ). Ik wilde weten of de Bijbelteksten waarnaar werd verwezen ook datgene weergaven wat in deze belijdenis werd geschreven. Voornamelijk werd door mij gelet op de context waarin de Bijbeltekst stond. Ik heb mij toen beperkt tot artikel 1 van genoemde geloofsbelijdenis. Mijn conclusie was dat alle verwijzingen niet correct waren wanneer ze in hun context werden beoordeeld. Met andere woorden ze waren geen bewijs voor hetgeen in artikel 1 werd beweerd.
Ik heb het nooit gedaan, maar ik weet voor 100% zeker dat de Heidelberger Catechismus aan hetzelfde euvel mank gaat. Het is een euvel waaraan de kerk al 2000 jaren lijdt. Namelijk een heel slordige en onheilige manier van omgaan met geïnspireerde teksten. Tot geïnspireerde teksten reken ik inmiddels niet meer de verzameling die het Nieuwe Testament wordt genoemd.

Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik het christelijk geloof heb ingeruild voor de Noachitische geboden. Dit zijn geboden die bijna net zo oud zijn als de wereld. Het is mogelijk dat Paulus ooit de bedoeling heeft gehad deze geboden uit te dragen aan de heidenwereld. In het boek Handelingen zijn ze ook terug te vinden. Maar op één of andere manier is hier niets van terechtgekomen. Jammer genoeg heeft dit alles geleid tot een kerk die al bijna 2000 een geloof instandhoudt dat gebaseerd is op onjuistheden en dan druk ik mij ter wille van u nog zachtjes uit. In feite is het christelijk geloof, ik ontkom er niet aan dit te zeggen, niets anders dan afgoderij.

Een groot probleem met theologen en vertalers van de Bijbel is dat zij op de meest merkwaardig plaatsen met hoofdletters werken. Daarbij moet u bedenken dat het Hebreeuws noch het Grieks hoofdletters kent. U zult dus in een Hebreeuwse bijbel de naam van God niet met een hoofdletter geschreven zien. Het is in onze cultuur gebruikelijk om de naam van God met een hoofdletter te schrijven en daar is op zich niets mis mee. Om geen verwarring te krijgen is het dan ook zeker gewenst in een Bijbelvertaling de naam van God met een hoofdletter te schrijven. Maar dan mag het niet zo zijn dat, wanneer een vertaler, theoloog vindt dat hierbuiten om nog meer hoofdletters geplaatst mogen worden wanneer de theologie van mening is dat hier de persoon van Jezus opduikt, hij ook een hoofdletter plaatst. Hiermee wordt gesuggereerd dat de Joodse bijbel om de haverklap verwijst naar Jezus, die in hun ogen goddelijk is en dit is niet het geval. Een dergelijke handelswijze zou men bedrog kunnen noemen.

Ik laat hier een voorbeeld volgen uit de Herziene Statenvertaling. Deze is wel heel erg kwistig met hoofdletters. Het gaat om de verzen 7 en 12 uit Psalm 2.

  • 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.
  • 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
We nemen het zinnetje: “tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.” De vertalers, theologen menen in deze zoon Jezus te zien vandaar de hoofdletters. Zoals gezegd de Hebreeuwse tekst kent hier geen hoofdletters. Het probleem is dat er gezegd wordt dat deze zoon heden verwekt is. Jezus is echter de nodige eeuwen later verwekt. In vers 8 wordt deze zoon de heidenvolken als zijn bezit gegeven en vers 9 zegt: “U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” Ik kan mij niet herinneren dat Jezus dit heeft gedaan. Op een tweede komst van Jezus kan het ook geen betrekking hebben omdat de Joodse bijbel nergens een tweede komst van de messias kent.

Het Hebreeuwse woord "bar" dat in vers 12 vertaald zou moeten worden met "reinheid" wordt in elke Nederlandse bijbelvertaling vertaald met "zoon". Het kan duidelijk zijn waarom. Zij verwijzen zo naar hun god Jezus. Echter wanneer men dit doet dan gaat het niet om een Hebreeuws woord maar om een Aramees woord. In deze laatste taal is "bar" inderdaad "zoon". Een complicatie is echter dat voor de ballingschap het Aramees niet bekend was in Israel en het hier dus nooit een Aramees woord kan zijn. Koning David, de dichter van deze psalm, leefde ver voor de eerste ballingschap. Ik hoop dat dit bij de lezer te denken geeft op welke wijze christelijke vertalers van de bijbel omgaan met de bijbel om te bewijzen wat niet te bewijzen valt. Overigens is dit niet de enige misser.

Het woord "zoon" in het Hebreeuws is "ben" en dit is gebruikt in vers 7.

Verder komt het woord "bar" o.a. ook voor in Psalm 18:21,24,27; 24:4 en 73:1 en wordt door de vertalers keurig met "rein" vertaald en niet met zoon. Verder commentaar lijkt ons overbodig.

U zou kunnen vragen, weten vertalers, theologen dit dan niet. Kennelijk niet. Ik denk overigens dat veel theologen te goede trouw zijn en dat maakt de zaak alleen maar verdrietiger.

Ik hoorde van een Rabbi, die zijn werk heeft aan de Westelijke muur (Klaagmuur) in Jeruzalem en daardoor ook veel christenen spreekt, dat zij geen enkele interesse hebben in de waarheid.
Zo schreef ons eens iemand het volgende:"men is niet zo ontvankelijk om het eigen geloof aan een onderzoek te onderwerpen".

Overigens is het niet de bedoeling om met deze brochure mensen in het geloof te kwetsen. De waarheid kan echter soms pijnlijk zijn.

Aantekeningen

Home Malben

printer