BSD

Inleiding onderzoek boek Markus

Bij het lezen van het hierna volgende onderzoek is het van belang te weten dat de verwijzingen naar gedeelten uit het zogenaamde Oude Testament (Joodse Bijbel) door theologen c.q. de kerk zijn aangebracht. Zij zijn niet te vinden in de grondtekst.

De bedoeling van deze verwijzingen is om aan te tonen dat het zogenaamde Nieuwe Testament wel degelijk op basis van de Joodse Bijbel zegt dat Jezus de Messias is alsmede de zoon van God enzovoort. Een probleem van de eerste orde is dat de Joodse Bijbel nergens zegt dat de Messias moet sterven vanwege onze zonden. Immers God verwerpt en is vertoornd over de kinderoffers die door heidenen en in slechte tijden ook door Joodse mensen werden gebracht. Zie Ezechiël 20 en 21 “U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg, dat u Mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor hen door het vuur liet gaan? “ Zie ook nog Psalm 106:37 en 38. U kunt zoeken op de naam Molech dan vindt u nog wel meer teksten.

God wilde ook niet dat Abraham Izaak offerde. Waarom dan wel de mens Jezus? De gedachte dat er bloed moet vloeien om de zonden te vergeven is niet juist. Bij alle offers vloeide bloed. Bij het zondoffer, bij het dankoffer, bij het brandoffer enzovoort. Het bloed bij het zondoffer symboliseert de yetzer hara. Dat is het kwaad, de boze die zich bij de mens in het bloed bevindt. Bij het zondoffer wordt deze yetzer als het ware geslacht. De link die er wordt gelegd bij de vernietiging van de tweede tempel en het sterven van Jezus enzovoort is ten onrechte. Er was een gans andere reden voor de vernietiging van de tweede tempel en de verstrooiing van de Joden onder de volkeren.

Lees ook eens Psalm 49 en dan met name de verzen 8 en 9. Deze volgen hier, eerst uit de Nieuwe Bijbelvertaling en vervolgens uit de Herziene Statenvertaling.

  • 8 Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
  • 9 De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen.
  • 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven
  • 9 De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.
Het doel van deze brochure is een handreiking te zijn voor de lezer die bereid is zelf nader onderzoek te doen. Het is heel erg moeilijk om een leugen die al bijna 2000 jaar existeert en als waarheid is aanvaard, te ontmaskeren als een leugen. Een belangrijke voorwaarde is dus dat bij de lezer al een zekere twijfel bestaat over wat de kerk op basis van haar geschriften leert.

Bij het zoeken naar verwijzingen naar de Joodse Bijbel merkte ik dat de Herziene Statenvertaling aanzienlijk meer verwijzingen geeft dan de tevens door mij geraadpleegde vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Daarbij constateerde ik dat de Herziene Statenvertaling veel verwijzingen geeft die geen enkele relevantie hebben met de tekst uit Markus, afgezien van een aantal woorden. Alle verwijzingen zijn niet door mij gebruikt. Alleen die noodzakelijk waren om aan te tonen dat ze in strijd zijn met de Joodse Bijbel. Zij kunnen daarom dus niet als geïnspireerde woorden van God worden aangemerkt.

Op Wikipedia vindt u een overzicht wat zoal over het evangelie van Marcus is gezegd, datering en andere zaken.

In de hoofdstukken die over Markus gaan is ons commentaar cursief weergegeven. In dit commentaar worden in de meeste gevallen ook de teksten opgenomen waarnaar de vertalers verwijzen. In het kader van ons onderzoek zijn uiteraard alleen de tekstverwijzingen naar de Joodse Bijbel behandeld.

Aantekeningen

Home Malben

printer