Een Oud en een Nieuw Verbond?

Dit is een verzinsel. Er is geen enkel verbond gesloten met de volkeren behalve het verbond van Noach (de 7 geboden van Noach). Het nieuwe verbond, aldus het Oude Testament, zal Hashem sluiten met de Joden en niet met de volkeren. Maar omdat alles vervangen moest worden is ook dit nieuwe verbond gekaapt door de kerk. Ook is de tekst over het nieuwe verbond uit haar context gerukt. Daarom is het onderscheid dat de kerk meende te moeten maken tussen een Oud Testament en een nieuw testament volledig misplaatst.
De kerk heeft overigens wel de vrijmoedigheid gehad het nieuwe testament zelf samen te stellen met zogenaamde niet apocriefe boeken op het Concilie van Laodicea in 363 gewone jaartelling. Daarbij is aangegeven dat deze geschriften door Hashem zijn geïnspireerd.

Hier volgt een citaat van de website "GotQuestions" Zie voor de link naar deze site en tevens het artikel waaruit dit citaat genomen is onder Aantekeningen.

"Om te bepalen of een boek van het nieuwe testament werkelijk door de Heilige Geest was geïnspireerd, volgden deze concilies een methode die eender is aan de volgende principes:

  1. Was de auteur een apostel of had deze een nauwe relatie met een apostel?
  2. Is het boek in het algemeen door Het Lichaam van Christus geaccepteerd?
  3. Bevatte het boek een consequente doctrine en orthodoxe leerstellingen?
  4. Droeg het boek de kenmerken van een hoge moraliteit en geestelijke waarden die door een werkzaamheid van de Heilige Geest zou worden weerspiegeld?
Nogmaals, het is cruciaal om te onthouden dat de canon niet door de kerk werd vastgesteld. Geen enkel vroeg kerkelijk concilie besliste wat de canon zou zijn. De boeken die in de Bijbel thuishoorden werden door God, en alleen door God, bepaald. God overtuigde Zijn volgelingen eenvoudigweg van wat Hij Zelf reeds had besloten. Het menselijk proces van het verzamelen van de boeken van de Bijbel had zijn tekortkomingen, maar in Zijn soevereiniteit leidde God, ondanks onze onwetendheid en koppigheid, de vroege kerk er toe om de boeken te erkennen die door Hem waren geïnspireerd."

Het probleem met bovenstaande verhandeling is, dat men die boeken niet getoetst heeft aan wat het Oude Testament te zeggen heeft. Het kan toch niet zo zijn dat God niet meer zou weten, wat Hij daarin heeft geopenbaard. En laten we wel wezen Maleachi 3:6 zegt "Want Ik, Hashem, ben niet veranderd." Waarom dan al die dingen, die in de hiervoor genoemde artikelen aan de orde zijn geweest en die in strijd zijn met wat het Oude Testament leert. Kan men dan zomaar beweren dat ze door de Heilige Geest zijn geinspireerd?

In dit verband willen we nog een tweetal voorbeelden noemen uit de toespraak van Stefanus in het boek Handelingen 7 de verzen 14 t/m 16:
14 Jozef liet zijn vader Jakob overkomen met zijn hele familie van vijfenzeventig mensen.
15 Jakob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders; 16 ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Chamor uit Sichem had gekocht.

Hierover valt het volgend op te merken:

In vers 14 staat dat Jakob met 75 leden naar Egypte vertrok. In Genesis 46:27 staat: "....Het totale aantal zielen die tot het huis van Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was zeventig."
Handelingen 7:16 zegt "ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Chamor uit Sichem had gekocht. Maar Abraham kocht van de Hethiet Efron een graf - de grot Magpela - in Kirjath Arba - het tegenwoordige Hebron aldus Genesis 23:19: "Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän." Lees maar eens heel het hoofdstuk Genesis 23 waar de koop van het graf uitvoerig is beschreven.
Verder zegt Jakob in Genesis 49:29-32 het volgende:
29 Daarna gebood hij hun en zei: Ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Efron, de Hethiet, ligt;
30 in de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaän, en die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron, de Hethiet, als eigen graf.
31 Daar hebben ze Abraham begraven en Sara, zijn vrouw; daar hebben ze Izak begraven en Rebekka, zijn vrouw; en daar heb ik Lea begraven.
32 De akker en de grot die daarop ligt, zijn gekocht van de Hethieten.

Conclusie

Handelingen 7:16 klopt absoluut niet evenals Handelingen 7:14. Abraham en Jacob worden door elkaar gehaald! Wanneer we ons nog verdiepen in Handelingen 7:16 dan kunnen de volgende verzen uit Genesis 33, ons behulpzaam zijn:
18 Jakob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaän ligt, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was; en in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op.
19 Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor honderd geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem.
20 Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam: De God van Israël is God.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

De Hoge Priester. The Temple Institute.