BSD

Resultaat onderzoek Markus 10, 12 en 14 t/m 16

Markus 10

Markus 10:18-21 "En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel."

De rijke jongeling noemt Jezus goed. Jezus zegt dan: “Wat noemt u mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.” Dit vers is kennelijk door iedereen over het hoofd gezien. Jezus zegt van zichzelf dat hij niet goed is. Hoe kan de kerk hem dan tot een god bombarderen? Uit de volgende verzen blijkt dat Jezus de geboden niet afwijst. Hoe kan de kerk dan stellen dat de geboden overbodig zijn geworden?

Markus 12

Markus 12:28-32 "En een van de Schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de Schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij."

De Schriftgeleerde zegt hier dat Jezus de waarheid zegt wanneer hij zegt dat God Eén is (dus niet drie-één!!) en dat er geen ander is dan Hij (dus ook Jezus niet!!) Vers 34 zegt dat Jezus het een verstandig antwoord vond van de Schriftgeleerde. Waarom denkt de kerk dan dat Jezus een god is?

Markus 14

Markus 14:7 "Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd."

Hieruit blijkt dat Jezus geen God is en dit kennelijk ook zeer wel van zichzelf wist. Immers God is overal en altijd bij ons.

Markus 15

Markus 15:28 "En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend."

Jesaja 53:12 "Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op." Zie het menu met het artikel over Jesaja 53 en lees wat deze tekst werkelijk betekent.

Markus 16

Markus 16: 19 "De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,

Psalm 110:1 "Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten." De vertaling van "Een Psalm van David" moet zijn "Een Psalm voor David". Verder speelt hier ook weer het probleem dat vertalers hoofdletters plaatsen terwijl ze daar voorzichtig mee zouden moeten zijn, omdat het Hebreeuws geen hoofdletters kent. Het Hebreeuwse woord, dat door de vertalers met Heere is vertaald kan ook gewoon mijn heer betekenen.

Aantekeningen

Home Malben

printer