BSD

Resultaat onderzoek Markus 2,3,9

Markus 2

Markus 2:7 “Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?”

Psalm 32:5 “Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.“
Het komt mij voor dat de enige die zonden kan vergeven God is en dat Hij dat aan niemand anders heeft gedelegeerd. Dit blijkt ook uit de verwijzing naar bovengenoemde Psalm. Aan wie maakte David zijn zonden bekend en wie vergaf hem? De verwijzing naar Jesaja 43:25 zegt hetzelfde. Lees ook eens vers 11 van dit hoofdstuk waar staat dat er buiten God geen Heiland is. Dus hoezo Jezus Heiland noemen? Weet de kerk het beter? De boosheid van de zo ten onrechte verguisde Schriftgeleerden heeft dus wel degelijk grond. Overigens staat in Markus 2:10 iets vreemds. Jezus zegt daar dat hij niet alleen de macht heeft zonden te vergeven maar ook te genezen. We hebben echter in bovenstaande gezien dat er buiten God geen Heiland (Genezer) is. Het blijft vreemd dat theologen deze tegenstrijdigheden niet kunnen of willen opmerken.
Jesaja 43:25 “ Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.

Markus 2:19 “En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten,“

Jesaja 62:5 “Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.“ Deze verwijzing heeft naar mijn idee niets te maken met Markus 2:19. In de context van Jesaja 62 menen we te zien dat God, als bruidegom, zich zal verblijden over Jeruzalem, Zijn bruid.

Markus 2:23 “En het gebeurde dat Hij op een sabbat door de korenvelden ging; en Zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken.“

Deuteronomium 23:25 "Wanneer u in het staande koren van uw naaste komt, mag u met uw hand aren plukken; maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van uw naaste." Het is nu eenmaal door God verboden op sabbat de hierboven genoemde dingen te doen. Een verwijzing naar Deuteronomium 23:25 is derhalve niet zinvol en lijkt een rookgordijn. Het gaat in Markus 2:23 over iets anders. Lees ook eens Jesaja 56:6. Zoek ook eens via http://www.biblija.net/biblija.cgi wat God in Zijn woord zegt over de sabbat. Wat Jezus hier doet lijkt mij een doodzonde. De Tora vermeldt in Numeri 15:32 e.v. “Tijdens hun verblijf in de woestijn troffen de Israëlieten eens een man aan die op sabbat hout aan het sprokkelen was. Degenen die hem aangetroffen hadden, brachten hem voor Mozes en Aäron en voor de hele gemeenschap. Hij werd in bewaring gesteld, omdat nog niet was bepaald wat er met zo iemand moest gebeuren. De HEER zei tegen Mozes: ‘Die man moet gedood worden. De hele gemeenschap moet hem buiten het kamp stenigen.’ Toen brachten ze hem met zijn allen buiten het kamp, en daar doodden ze hem door hem te stenigen, zoals de HEER Mozes had opgedragen”.

Markus 2:24 “En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat iets wat niet geoorloofd is?“

Exodus 20:10 "maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is."
De vraag van de Farizeeën is duidelijk en de verwijzing naar Exodus 20:10 is duidelijk. Waarom dan volhouden dat Jezus de zoon van God is, terwijl hij zich niet bekreund om het houden van de sabbat en doet wat zijn Vader verboden heeft.
Markus 2:25 “En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem waren? “

1 Samuël 21:6 "Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van de HEERE weggenomen waren, om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd."
Jezus voert hier een merkwaardige verdediging inzake zijn optreden op de sabbat. Omdat David iets doet wat hij niet mag, mag Jezus ook iets wat hij niet mag. Denk hier eens op door en u zult bemerken hoe krankzinnig dit argument van hem is. U kunt in ieder geval uit dit alles constateren dat Jezus er weet van heeft dat hij het sabbat gebod overtrad.

Markus 2:26 “Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren?

Leviticus 24:9 "Het brood is voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de HEERE. Het is een eeuwige verordening." Zie mijn commentaar bij Markus 2:25.

Markus 3

Markus 3:5 "En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere."

1 Koningen 13:6 "Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: Tracht toch het aangezicht van de HEERE uw God gunstig te stemmen, en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden! Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor." De verwijzing hier is weinig zinvol. Daar het in Markus 3:1-6 gaat over de genezing van iemand met een verschrompelde hand. Deze genezing vond plaats op sabbat. Het argument dat Jezus gebruikt om de sabbat te schenden is merkwaardig en suggestief. Hij zegt namelijk “is het geoorloofd op sabbat goed te doen of kwaad te doen.” Wanneer kwaad betekent dat je geen dingen moet doen die tegen de geboden van God in gaan, dan is het feit dat je dit op sabbat doet niet relevant. Je mag het op geen enkele dag van de week doen. Wanneer met goed bedoeld wordt dat je dingen doet die God geboden heeft dan geldt ook dit niet alleen voor de sabbat. Jezus doet o.i. hier niets anders dan de zaak provoceren. Het is in principe geoorloofd in levensbedreigende situaties de sabbat te schenden. Een verschrompelde hand valt hier niet onder en had ook een dag later genezen kunnen worden. Deze perikoop is so wie so suggestief in onze ogen.

Markus 3:28,29 "Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwig oordeel."

1 Samuel 2:25 "Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de rechters hem oordelen; maar wanneer een mens tegen de HEERE zondigt, wie zal dan voor hem bidden? De context van bovengenoemd vers dient gelezen te worden in relatie tot de goddeloze zonen van Eli die het volk deden zondigen en zelf ook een goddeloos leven leefden. Daarom wilde God hen doden. Ik weet absoluut niet wat met de zonde tegen de Heilige Geest wordt bedoeld en de verzen Markus 3:28 en 29 hebben in veel kringen voor problemen gezorgd. We moeten ons hier dan ook van verder commentaar onthouden.

Markus 9

Markus 9:7 "En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei: 'Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!"

Jesaja 42:1 "Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Wanneer we het boek Jesaja lezen dan komt met de regelmaat van de klok iedere keer weer de knecht van Hashem ten tonele. Het blijkt dan steeds Israël te zijn en niet de merkwaardige interpretatie van de kerk dat dit Jezus moet zijn. In dit verband verwijzen we dan ook naar het menu en het artikel over Jesaja 53. Dan wordt ook duidelijk dat deze tekst als bewijsplaats voor Markus 9:7 niet kan dienen. In Exodus 4:22 en 23 staat: "Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden." Hier blijkt dus dat God van Israël zegt dat het Zijn eerstgeboren zoon is. God is betrouwbaar en verandert niet. Wat de tekst in Markus 9:7 nu betreft kan het duidelijk zijn dat dit een uitspraak is die God nooit gedaan kan hebben. Psalm 2:7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt. Zie hiervoor de toelichting bij Markus 1:3 en 1:11.

Markus 9:11 "En zij vroegen Hem: Waarom zeggen de Schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?"

Maleachi 4:5 "Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag." Uit het hierop volgende vers 6 blijkt dat de taak van Elia zal zijn het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Dit gaat dan over Joodse kinderen en Joodse vaders lijkt mij. Deze zaken hebben allemaal betrekking op de periode vlak voor het oordeel van de dag van God. Deze oordeelsdag is nog steeds niet aangebroken. Overigens lijkt het ons vreemd dat de discipelen niet wisten waarom de Schriftgeleerden dit zeiden.

Markus 9:12 "En Hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen; en het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden."

Wanneer hier gesproken wordt over Elia die zal komen en eerst alles zal herstellen wat heeft dan de komst van de zogenaamde zoon des mensen nog voor nut. Verder hebben we altijd begrepen dat Johannes de Doper als Elia werd gezien maar dat past dus helemaal niet in het plaatje van Markus 9:12. Jezus zegt namelijk dat Elia kennelijk nog moet komen. Jesaja 53:4 "Voorwaar, onze ziekten heeft hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Zie hiervoor het desbetreffende artikel over Jesaja 53.

Markus 9:13 "Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat."

Nu zegt Jezus ineens dat Elia ook gekomen is en wat hebben zij dan wel gedaan met deze Elia zoals dat over hem geschreven staat. Dit staat in ieder geval niet in Maleachi 4:5,6. Zie ook toelichting Markus 1:2. Verder zegt hij dat met Elia gedaan is zoals over hem geschreven staat. Waar staat dat geschreven en wat houdt dit dan in? Maleachi 4:5,6 "Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.