Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
tanach

Waarom weigert het Joodse volk het Nieuwe Testament te erkennen?

  1. Introductie: Hier wordt heel uitvoerig ingegaan op welke dingen er mis zijn met dit boek en het daarop gebaseerde geloof.
  2. Inleiding: Al bijna 2000 jaar heeft het joodse volk het Nieuwe Testament niet erkend, ondanks het feit dat al degenen die hun bijdrage leverden aan het Nieuwe Testament joden waren.
  3. Betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament: Laten we starten met het begin, dat is het boek Matteüs. Het begint met een geslachtsregister van Jezus, beginnend bij Abraham en eindigend met Jozef, Maria's echtgenoot, "uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt." Matteüs 1:16.
  4. De goddelijkheid van Jezus:Laten we ons nu eens richten op de boodschap die het Nieuwe Testament ons probeert te geven, gewapend met de kennis dat, zoals eerder is aangegeven, er één God bestaat, en die ene God één is.
  5. Jezus als de messias:Wie en wat is de messias? Laten we eens kijken wat de messias zou moeten doen volgens de heilige Hebreeuwse teksten.
  6. Jezus als profeet: Laten we eens kijken naar de profetische kwaliteiten van Jezus. In Matteüs 4:17 claimt hij dat het koninkrijk der hemelen nabij is. Nu, bijna 2000 jaar later, is het koninkrijk er nog steeds niet.
  7. Jezus' houding t.o.v. niet-joden: Hoe gedroeg Jezus zich tegenover niet-joodse mensen? Wanneer een Kanaänitische vrouw hem benadert omdat haar dochtertje bezeten is, zegt hij: "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls." Matteüs 15:21-24. Hier weigert hij haar te helpen omdat ze niet joods is.
  8. Jezus' boodschap van liefde en vrede: De meeste mensen denken dat Jezus de bedenker was van hoog moralistische leerstellingen zoals "Je zult je naaste liefhebben, als jezelf." en "Als iemand je op een wang slaat, keer hem dan de andere toe." Echter, hij citeerde slechts de joodse leerstellingen.
  9. De huidige status quo van de christelijke kerken: En hoe is het gesteld met de christelijke kerken die claimen dat we het Nieuw Testament moeten aanhouden?

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.