Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
zeven geboden

Artikelen over de Noachitische geboden

Algemeen

De geboden van Noach: De essentie van de Zeven Wetten van Noach is het verbod van afgoderij. Het is ons verboden enig geschapen ding te dienen of te aanbidden - geen mens, geen engel, geen plant, geen ster, noch de vier fundamentele elementen (aarde, water, vuur en lucht), noch iets daarvan afgeleid. Om goed het verbod van de afgodendienst te kunnen houden, moet men zich bewust worden van de eenheid van God.
Zeven vragen aan een Noachiet: Als je gelooft in de waarheid van de Tora, waarom ga je niet over naar het Jodendom? Dat is een vraag die elke Noachiet op een bepaald moment op zijn reis tegen zal komen. En velen gaan dan ook over naar het Jodendom. Persoonlijk heb ik vele jaren met dit probleem geworsteld. Maar omdat mijn vrouw niet over wil gaan, heb ik het in de wacht gezet. Ze houdt van Tora, maar is gewoon niet klaar voor die stap. Ik voel me nog steeds een beetje "buitengesloten" wanneer ik soms een bezoek aan een synagoge breng of in Israël ben. Maar haar intuïtie is altijd correct, en ik vertrouw erop dat Noachiet zijn datgene is wat God van mij verlangt.
Universele Ethiek: Te midden van alle corrupte mensen was er maar één, die er blijkbaar met zijn gezin in was geslaagd om een moreel en deugdzaam leven te leiden, en als gevolg daarvan rechtvaardig kon worden genoemd: Dat was Noach. Aan welke regels hield hij zich? Hoe was hij erin geslaagd om een ​​dergelijk niveau te bereiken, dat hij genade vond bij de Eeuwige, hem redde en door hem opnieuw het leven aan de mensheid gaf? Naar welke regels zouden alle mensen hun leven moeten leiden volgens de wil van God?
Crematie: Dit concept wordt herhaald in Deuteronomium 14:21-23 waar ons wordt geboden om de doden te begraven: "Gij zult hem begraven op die dag." De wijzen leggen uit dat dit ons noodzaakt het lichaam in zijn geheel te begraven, niet nadat het is afgenomen via crematie of op een andere manier: "Je moet hem begraven in zijn totaliteit, niet gedeeltelijk. Uit dit vers extrapoleren we dat aan de opdracht niet is voldaan wanneer iemand gedeeltelijk werd begraven."
Het verbod van de Sabbat: Naar de mening van Maimonides is dit verbod te wijten aan het feit dat door de sabbatrust van een niet Jood er een nieuw soort religie zou worden ingevoerd. Vanuit het standpunt van Maimonides is het een Noachiet geoorloofd op de sabbat te rusten, wanneer dit gebeurt in de wetenschap dat de rust aan Israël is opgelegd, en dat hij het daarom niet vanwege een religieuze plicht doet.

The Path of the Righteous Gentile

Inleiding I: "De afgelopen twee duizend jaar hebben christenen, moslims en elke andere religieuze groep, de gelegenheid gehad, de Joden te bekeren en hen te vertellen wat hun religieuze plicht zou moeten zijn. De Joden daarentegen hebben nooit actief, voor hun eigen geloof, naar bekeerlingen gezocht. Misschien is dit de reden waarom weinig mensen beseffen dat het Jodendom ook iets te zeggen heeft over wat de religieuze plichten van de niet-Joodse volkeren van de wereld zijn. Dit boek geeft een overzicht van de Joodse leer over dit onderwerp met de bedoeling de volkeren dan wel de nakomelingen van Noach te informeren en te begeleiden. Joodse lezers zullen ook geïnteresseerd zijn, over dit weinig bekende gebied van de Joodse studie, te leren.
Inleiding II: Vraag en antwoord.
God Kennen I: Wij geloven dat “Hashem onze God de waarheid is” (Jeremia 10:10). Hij alleen is waarheid en er is geen andere waarheid. De Tora zegt in Deuteronomium 4:35 “opdat u zou weten dat Hashem God is, niemand anders dan Hij alleen.”
God kennen II: Vraag en antwoord.
Terugkeer naar God I: Er bestaat geen groter wonder in de schepping dan de mogelijkheid om tot Hashem terug te keren door berouw en bekering. Hierdoor kan de mens wonderlijk genoeg het kwaad veranderen in goed.
Terugkeer naar God II: Vraag en antwoord.
Historisch Overzicht: Vraag en antwoord.
De Zeven Wetten van Noach
Verbod op afgoderij: Vraag en antwoord.
Verbod op godslastering: Vraag en antwoord.
Verbod om te moorden: Vraag en antwoord.
Verboden sexuele relaties: Vraag en antwoord.
Verbod op stelen: Vraag en antwoord.
Verbod op eten van vlees van een levend dier: Vraag en antwoord.
Oprichten van Rechtbanken: Vraag en antwoord.
Vader en moeder eren: Vraag en antwoord.
Liefdadigheid: Vraag en antwoord.

Artikelen van Alice Jonsson

De bijzondere weg: Andere Bnei Noach kunnen ervoor kiezen om een meer eenvoudig religieus leven te leiden. Zij maken gebruik van de Zeven Universele Geboden als een kader om een rechtvaardig leven te leven. Zij maken gebruik van eenvoudig gebed in hun eigen woorden om zich met God te verbinden, om geaard te blijven, om zich te verheugen over de immense schoonheid van de wereld, die God voor ons geschapen heeft. Dit is ook een prachtig en volledig geldig bestaan ​​voor de niet Jood.
Verbod afgoderij: Toen ik een Bat Noach werd, kwam ik uit de seculiere wereld en was niet met een religie opgegroeid. Dit verbod leek mij heel gemakkelijk te voorkomen. Ik kon mij nauwelijks voorstellen een afgod te aanbidden. Mensen met een religieuze achtergrond die in contact komen met het Jodendom hebben waarschijnlijk niet dezelfde reactie. Niettemin zien sommigen het verbod op afgoderij als de essentie van alle zeven universele geboden.
Verbod godslastering: Godslastering is het vervloeken van God. Als we bewust uithalen naar God, lasteren wij Hem. We kunnen God fysiek geen pijn doen, dat is duidelijk. Helaas kunnen mensen ervoor kiezen om met woorden, wat God verhoede, uit te halen en minachting te tonen voor De Almachtige om gewoon hun eigen negatieve emoties te ventileren. Dit wordt beschouwd als een grote zonde.
Niet moorden: De bron van het verbod om iemand onwettig te doden komt uit Genesis 9:6. Het ligt voor de hand dat ieder weldenkend en beschaafd mens kan begrijpen dat de wereld niet kan functioneren als dit meest fundamentele verbod niet zou bestaan en worden gehandhaafd. Als mensen van dag tot dag moeten leven met de angst hun leven te verliezen, kan niets worden bereikt.
Niet stelen: Net als het verbod op moord is ook het verbod op diefstal een fundamentele grens tussen mensen, die het mogelijk maakt dat relaties en vrede kunnen groeien. Wanneer we eigendom respecteren creëert dat ruimte voor ons om deel te nemen in de dingen van het leven zonder enorme hoeveelheden energie te hoeven steken in de bescherming van onze middelen.
Verboden sexuele relaties: Het algemene idee in de Tora, dat voortvloeit uit de seksuele verboden, is om seks te bewaren voor getrouwde mensen. Iedere andere seksuele activiteit, alleen of met iemand anders, is niet toegestaan​​. Het doel van seks - dat iets moois is en een geschenk van God, waarvoor je je niet hoeft te schamen - is om kinderen te verwekken en om een speciale band tussen gehuwde mensen te creëren.
Rechtbanken: Wanneer we rechtbanken instellen om de wetten, die voortvloeien uit de Goddelijke wet, te handhaven, maken we de spirituele structuur van het universum concreet. Dit helpt ons het abstracte begrip eigen te maken dat er een Schepper is, de ultieme Rechter, die de leiding heeft en ons verantwoordelijk houdt voor het volgen van Zijn wetten. Het is niet genoeg om te weten dat we allemaal verantwoordelijk worden gehouden in de wereld die komt, of zelfs door de Schepper in deze wereld. We moeten de consequenties daadwerkelijk in deze wereld realiseren.
Geen vlees van levend dier: Voor zowel Joden als niet Joden geldt dat wat we consumeren gevolgen heeft voor onze geestelijke gezondheid. Dit kan voor sommigen als een verrassing zijn. Vergeet niet dat God vanaf het begin wetten gaf over wat mensen al of niet mochten eten. Vóór de zondvloed mocht de mens geen vlees eten. Na de vloed was vlees eten toegestaan onder de voorwaarde dat dit niet van een levend dier afkomstig mocht zijn.
a. Als God het wil: Hoewel Rabbi Breitner zijn boekje "The Seven Pillars of Faith" heeft geschreven voor een Joods publiek, heb ik als Bat Noach ontdekt dat het ook voor mij van cruciaal belang is om het geloof te begrijpen en wat het werkelijk betekent wanneer je zegt ik geloof. Ik denk dat wij allemaal in staat moeten zijn om zo naar de kleine en grote gebeurtenissen in ons leven te kijken dat wij daar Gods hand in zien. We moeten in staat zijn zo naar de dingen te kijken dat we zeggen, "Ik weet dat God dit deed of het toe stond." En laat dat besef ons rust brengen waardoor we in staat zijn mee te helpen de wereld te herstellen.
b. Openbaring: Mijn gebrek aan spiritueel bewustzijn, mijn grote basale onwetendheid over de spirituele structuur van het universum, had mij blind en doof gemaakt. Ik zeg nu wel dat ik doof, stom en blind was, maar helaas was ik meer dan genoeg in staat om te spreken, zo veel zelfs dat ik alles vernielde dat God mij in de schoot had geworpen. Tenminste dat was wat ik en mijn vriendin, die ontzet was over mijn stommiteit, vreesden.
c. Verborgenheid: Toen ik voor het eerst onderzoek deed naar het Judaïsme, worstelden we als zoveel jong gehuwde stellen met onze financien. Mijn echtgenoot was freelance schrijver en we wisten nooit wanneer het geld zou komen. We deden ons best te sparen voor IVF om een zoon te krijgen. De ziektekostenverzekering vergoedde een degelijke behandeling niet.
d. Emuna 1 - Boosheid 0: Moet een 41 jarige vrouw die zes maanden zwanger is en die als nooit te voren in haar leven onder de hormonen zit, een artikel schrijven over niet kwaad worden?
e. Ethiek het oude handwerk: Hoewel niet religieus opgevoed, kom ik net zoals miljoenen andere Amerikanen voort uit een lange reeks van Protestanten. De protestantse zienswijze beinvloedde mijn dagelijkse beslissingen en zelfs mijn zienswijze op het geloof. Hoe ouder ik werd hoe meer ik dit onderken. Ik ben in mijn hele wezen doordrongen van een Amerikaanse versie van het protestantse arbeidsethos dat zegt dat alles binnen mijn bereik ligt als ik mij maar genoeg wil inspannen.
f. Hashem of vrije wil: De zesde pijler van het geloof is aktie. Deze pijler gaat over de ingewikkelde wisselwerking tussen de vrije wil en het feit dat God betrokken is bij elk aspect van ons bestaan. Het is moeilijk om vast te stellen waar het ene begint en de andere ophoudt. Een van de redenen waarom God ons de vrije wil geeft is om ons te testen.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.