Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
marcus

99% waarheid is 100% leugen

  1. Voorwoord: Zeker een twintig jaar geleden, zo niet langer, deed ik voor een groepje mensen een onderzoek naar de juistheid van de verwijzingen, die te vinden zijn onder de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Uitgave van Lepusculus Vallensis ).
  2. Inleiding op het onderzoek van het boek Markus: Bij het lezen van het hierna volgende onderzoek is het van belang te weten dat de verwijzingen naar gedeelten uit het zogenaamde Oude Testament (Joodse Bijbel) door theologen c.q. de kerk zijn aangebracht. Zij zijn niet te vinden in de grondtekst.
  3. Onderzoek Markus hoofdstuk 1: Markus 1:1 "Begin van het evangelie van Jezus Christus." Aldus de NBG vertaling. In de overige vertalingen wordt toegevoegd "De zoon van God." In het Grieks staat dit zinnetje tussen haakjes omdat het niet voorkomt in alle handschriften. Het gaat dan ook niet aan net te doen alsof dit wel het geval is. Hier is weer een voorbeeld hoe sommige theologen en vertalers er alles aan doen om Jezus de goddelijke status te verschaffen. Hier kan al direct de vraag gesteld worden hoe dat nu met de goddelijke openbaring zit als de handschriften het er al niet over eens zijn.
  4. Onderzoek Markus hoofdstukken 2, 3 en 9: Markus 2:19 "En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten," Jesaja 62:5 "Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden." Deze verwijzing heeft naar mijn idee niets te maken met Markus 2:19. In de context van Jesaja 62 menen we te zien dat God, als bruidegom, zich zal verblijden over Jeruzalem, Zijn bruid.
  5. Onderzoek Markus hoofdstukken 10, 12 en 14 t/m 16: Markus 10:18-21 "En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel."
    De rijke jongeling noemt Jezus goed. Jezus zegt dan: "Wat noemt u mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God." Dit vers is kennelijk door iedereen over het hoofd gezien. Jezus zegt van zichzelf dat hij niet goed is. Hoe kan de kerk hem dan tot een god bombarderen? Uit de volgende verzen blijkt dat Jezus de geboden niet afwijst. Hoe kan de kerk dan stellen dat de geboden overbodig zijn geworden?
  6. Jesaja 53: Het lijden van de dienaar: Jesaja 53: Het lijden van de dienaar. Het wegsnijden van de vervormingen en de verkeerde vertalingen van deze raadselachtige tekst. Het 53e hoofdstuk van Jesaja is een prachtig, poëtisch lied, een van de vier "Servant Songs", waarin de profeet de climax van de wereldgeschiedenis beschrijft wanneer de Messias komt en het Joodse volk de rol als geestelijke leider van de mensheid aanneemt.
  7. Een Oud en een Nieuw Verbond?: Een Oud en een Nieuw Verbond? Dit is een verzinsel. Er is geen enkel verbond gesloten met de volkeren behalve het verbond van Noach (de 7 geboden van Noach). Het nieuwe verbond, aldus het Oude Testament, zal Hashem sluiten met de Joden en niet met de volkeren.
  8. Waarom Joden niet in Jezus geloven: Wat zegt de Joodse Bijbel over wat de Messias gaat doen? 1. Hij zal de derde Tempel bouwen (Ezechiël 37:26-28). 2. Hij zal al de Joden terugbrengen naar het land Israël (Jesaja 43:5-6). 3. Het verspreiden over de hele wereld van kennis over de God van Israël die de mensheid zal verenigen zoals in Zacharia 14:9 wordt gezegd:"En de Here zal koning worden over de hele aarde, te dien dage zal de Here de enige zijn en zijn naam de enige."

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.