Hashem of vrije wil

Deel zes van de zeven pijlers van het geloof

Bron: Breslev.co.il De zesde pijler van het geloof is aktie. Deze pijler gaat over de ingewikkelde wisselwerking tussen de vrije wil en het feit dat God betrokken is bij elk aspect van ons bestaan. Het is moeilijk om vast te stellen waar het ene begint en de andere ophoudt. Een van de redenen waarom God ons de vrije wil geeft is om ons te testen.

Rabbi Breiter verklaart:

....als God iemand een gunst van een mitzvah verleent omdat hij genade vond in Zijn ogen door het gebed, dan zal God de mitzvah of de inspiratie zenden. desalniettemin zijn we genoodzaakt af te dalen in de verborgenheid - om het initiatief te nemen te handelen alsof het aan ons is.

  1. Bid op de juiste manier tot God dat je de gelegenheid krijgt om een mitzwah te doen. Of dat je spiritueel geinspireerd wordt om het te doen.
  2. Wanneer God denkt dat jij de mitzvah door je gebed hebt verdiend dan zorgt hij voor de mogelijkheid.
  3. We moeten handelen alsof het aan ons is (niet aan God) en het uitvoeren naar ons beste kunnen.

De derde stap verwart mij. Dit betekent dat wij moeten handelen zonder in staat te zijn om te zien wat Gods hand is in een situatie (van het begin tot het eind) en het op ons moeten nemen het werk voor de Baas te doen. De Baas schiep het bedrijf en huurde de arbeiders - jij en ik - en legt ons een taak op. De Baas let iedere seconde op ons. Niet te vergeten dat Hij zorgt voor ons hart en longen zolang wij leven. Hij is een Werkgever die erg betrokken is. Maar omdat we, met onze kleine hersenen, absoluut niet kunnen begrijpen wat de geweldige omvang van Zijn zijn en betrokkenheid is in deze wereld, moeten we op weg gaan zonder het te begrijpen. Dat is een enorme geloofssprong. We weten niet waar wij stoppen en Hij begint. En daar komt nog bij dat wanneer het tot daden komt we niet begrijpen waar onze poging stopt en Zijn helpende hand begint. En we weten absoluut niet hoe we het doen in deze wereld, hoe goed we door de tests komen. We kunnen het raden, maar dat is dan ook alles. Het dwingt ons nederig te zijn en om het steeds weer te proberen, en niet te rusten op onze lauweren waarvan we niet eens weten of we die hebben. Er zijn genoeg serieuze en verwarde mensen in deze wereld die verschrikkelijke beslissingen maken, die rond wandelen en denken dat zij, spiritueel gezien, in een geweldige vorm zijn, terwijl ze in feite in een slechte vorm zijn.

Onze Baas wil van ons dat wij Hem openbaren door het werk en de taak die Hij ons heeft opgelegd in de Tora. Joden hebben hun opdracht en wij als niet Joden hebben onze opdracht, de zeven Noachidische geboden. Onze Baas gebruikt deze wereld om ons constant te testen. Wanneer wij op de juiste wijze bidden en met Hem communiceren, kunnen wij Hem als Schepper, hoewel Hij verborgen is, met onze goede daden openbaren. En dit allemaal ondanks het feit dat wij bijna niets kunnen begrijpen wanneer het in deze wereld bergafwaarts gaat. Wij tasten vaak in het duister en moeten Hem om leiding vragen. En we moeten hard werken net als Noach.

Rabbi Breiter:

Hij neemt er genoegen mee wanneer we Hem erkennen en dat we weten dat de verberging van Hem komt. Zo worden de boven-werelden verenigd met de beneden-werelden: Gods kennis over de voorbeschikking met onze vrije wil en Gods voorzienigheid met de wetten van de natuur, om Zijn Koningschap te volmaken en te openbaren dat "Hashem is God".

In zijn uitleg van deze pilaar van het geloof, daden, helpt Rabbi Breiter ons beter te begrijpen wat precies een gepast gebed is. Het is goed dat hij dat doet want het is de ingang waar we eerst doorheen moeten om op de juiste weg te komen en teshuva te doen, een van de andere pilaren van het geloof. Rabbi Breiter legt uit dat voordat we ook maar iets ondernemen, we God om hulp moeten vragen. Dat is het eerste wat we moeten doen. Dit activeert,hopelijk, onze bewustheid dat elke daad die we uitvoeren een test is. Het plaatst de Schepper op de voorgrond in onze gedachten en herinnert ons eraan wat wij hier in de eerste plaats doen.

Opmerking van de vertaler:
Er is gesproken over zeven pilaren van het geloof. De zevende pilaar gaat conform het boekje over de "Tzaddik" en is niet behandeld. Dit stuk is echter niet relevant voor Noachieten.

Geschreven door Alice Jonsson. Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Hashem or Free Will

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mitzvah is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.