7 Vragen aan een Noachiet

De wonderbaarlijke reis van de Noachiet Jim Long.

Bron: Breslev.co.il De Tora, zoals uitgelegd in de Talmoed, presenteert zeven geboden voor niet-Joden om daarna te handelen. Deze wetten zijn de pijlers van de menselijke beschaving, en zijn uitgeroepen tot de "Zeven Wetten van Noach," omdat alle mensen afstammen van Noach. Zij omvatten het verbod op moord, diefstal, afgoderij, vervloeken van God, ontucht en het eten van de ledematen van een levend dier. De zevende wet is een positieve verplichting tot het opzetten van een systeem van rechtbanken.

Tegenwoordig bestaat er een groeiende wereldwijde beweging genaamd B'nei Noach of Noachieten - niet-Joden, die de waarheid van de Tora aanvaarden en die trouw de Zeven Wetten van Noach willen nakomen. Maimonides legt uit, dat ieder mens die trouw leeft naar deze wetten een eigen plaats in de hemel verdient.

Wij hadden een gesprek met Jim Long, een prominent lid van de Noachitische beweging, wiens "Lightcatcher Productions" boeken en documentaires maakt over thema's uit de Tora.

Vraag 1: Hoe kwam je erbij om Noachiet te worden?

In de beginjaren 1990 was ik werkzaam bij de talk radio in Dallas. Op een dag hadden we een leemte in ons schema en ik moest een gast zien te vinden om dat op te vullen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in archeologie en ik had ooit van Vendyl Jones, uit Texas, gehoord. Hij deed opgravingen in Israël en was op zoek naar bijbelse artefacten, zoals de Ark van het Verbond. Wat ik niet wist was, dat Vendyl een uitgesproken Noachiet was. Hij kwam in onze show en ik was zo onder de indruk van zijn vakmanschap en zijn unieke kijk op de archeologie en de Bijbel, dat ik begon met zijn studiegroepen over de Parasja's (= een wekelijks te lezen deel uit de Tora) bij te wonen.

Tora maakte echt indruk op mij, als zijnde niet alleen rationeel, maar ook waar!

Ik begon over de basisprincipes van het Jodendom te leren zoals de vrije wil en de goddelijke voorzienigheid. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat de Tora waar is. Mijn hele leven was ik op zoek naar de Schepper en naar een goed begrip van wat Hij van ons wil. Ik heb daarbij verschillende christelijke denominaties geprobeerd. Maar de Tora maakte echt indruk op mij, als zijnde niet alleen rationeel, maar ook waar! Het duurde niet lang of ik werkte met Vendyl op archeologische opgravingen in Israël en met het filmen van zijn documentaires: "Digging up the Futurez" en "Return to Gilgal". In 1995 trouwde ik, tijdens een opgraving in de buurt van Qumran, waar de Dode Zeerollen werden ontdekt, met mijn vrouw Carol, ook een Noachiet.

Vraag 2: Wat betekent het in de praktijk om een practiserend Noachiet te zijn?

De zeven basis wetten zijn eigenlijk "start concepten" die het hele leven beslaan. Deze worden in de vele Noachitische "gidsen" beschreven, bijvoorbeeld in Path of the Righteous Gentile door Chaim Clorfene en Yaakov Rogalsky. We hebben net een nieuw boek gepubliceerd met de titel "Guides for de Noahide" geschreven door Rabbi Michael Shelomo Bar-Ron. Wanneer iemand een fase van betrokkenheid bereikt, bestaat er een standaard Noachitische belofte - een publieke verklaring - waarin wordt ingestemd met het geloof in één God, de erkenning van het gezag van de Tora, en het willen handhaven van de zeven wetten.

Buiten dat, wordt vrij veel aan het individu overgelaten om te doen wat zinvol is voor hem of haar. Bijvoorbeeld, ik eet cheeseburgers, maar geen varkensvlees of schelpdieren. Ik houd een rustdag op Sabbat (zeker niet op zondag, dat is een christelijke innovatie); ik werk niet, maar ik rijd wel auto. Ik heb geleerd hoe in het Hebreeuws te bidden, omdat ik voel hierdoor dichter bij God te komen. Dus zoals ik al zei - afgezien van de zeven wetten, is het vrij veel een persoonlijke zaak.

De grens, die we niet willen overschrijden is, dat we voorzichtig zijn om geen verkeerde indruk te geven alsof wij joods zouden zijn. Voor mij betekent dat ik geen keppeltje of tzitzit in het openbaar draag, maar ik ben me bewust dat er Noachieten zijn die dat doen. Wanneer ik een mezoeza op mijn deurpost zou willen bevestigen, zou ik het aan de binnenkant van de deurpost doen en niet de buitenkant aan de straatkant. En natuurlijk zijn we voorzichtig om niet iets te doen dan riekt naar het starten van een nieuwe religie. Historisch gezien is dat reeds vele malen geprobeerd met schadelijke resultaten.

Vraag 3: Als je gelooft in de waarheid van de Tora, waarom ga je niet over naar het Jodendom?

Dat is een vraag die elke Noachiet op een bepaald moment op zijn reis tegen zal komen. En velen gaan dan ook over naar het Jodendom. Persoonlijk heb ik vele jaren met dit probleem geworsteld. Maar omdat mijn vrouw niet over wil gaan, heb ik het in de wacht gezet. Ze houdt van Tora, maar is gewoon niet klaar voor die stap. Ik voel me nog steeds een beetje "buitengesloten" wanneer ik soms een bezoek aan een synagoge breng of in Israël ben. Maar haar intuïtie is altijd correct, en ik vertrouw erop dat Noachiet zijn datgene is wat God van mij verlangt.

Vraag 4: Hoeveel practiserende Noachieten zijn er vandaag de dag?

Dat is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat Noachieten meestal typische beeldenstormers zijn. Ze hebben gezien hoe de kernwaarden van het monotheïsme door sommige religies zijn verdraaid, en dat is vaak de reden waarom hun beslissing, om uit de buurt van georganiseerde religies te blijven, wordt veroorzaakt. Dus ze zijn zeer terughoudend om daarin terug te keren. Maar om antwoord op uw vraag te geven, er zijn duizenden practiserende Noachieten.

Noachieten willen een gemeenschap met andere Tora-gelovigen, zowel met Joden als met Noachieten. Maar, omdat ze zich verzetten tegen het deel gaan uitmaken van een georganiseerde beweging, vindt het meeste van de Noachitische "gemeenschap" online plaats. Bijvoorbeeld, het internet is de plaats waar je de richtlijnen voor ouders vindt, die hun kinderen willen onderwijzen in de Noachitische manier van leven. We wonen jaarlijks nationale en regionale bijeenkomsten bij zoals de Noachitische conferentie in Florida vorig jaar. In Israël was er opschudding toen Salim Jaber, de burgemeester van het Arabische dorp Abu Gosh, bij Jeruzalem, een publieke verklaring aflegde, dat hij wil leven naar de zeven Noachitische wetten. Dus we zijn er in verschillende vormen.

Vraag 5: Hoe komt het, historisch gezien, dat we de laatste decennia pas een begin zien van een Noachitische beweging?

Er is door de eeuwen heen een oppervlakkige kennis geweest. Bijvoorbeeld, een aantal documenten van de grondleggers van de Verenigde Staten noemen de Zeven wetten van Noach. Er zijn ook aanwijzingen dat Sir Isaac Newton een "verborgen Noachiet" was. In zijn manuscripten schreef hij uitgebreid over Tora onderwerpen, zelfs schreef hij zinnen in het Hebreeuws. Hij geloofde (zoals de Talmoed zegt), dat de Tabernakel de inrichting van de kosmos weerspiegelde en hij schetste de Joodse Tempel volgens de juiste afmetingen. Hij aanvaardde de Bijbel als het woord van God en verwierp Jezus als een godheid. Maar in zijn tijd was het niet politiek correct om je openlijk op te stellen tegen de Anglicaanse Kerk. Had hij dat gedaan, dan zou dat misschien de loop van de geschiedenis hebben beïnvloed. Dan was er nog John Selden, een briljant jurist, die in de jaren 1600 uitgebreid schreef over het Sanhedrin. Hij beïnvloedde het internationale recht en baseerde zijn concepten op de Zeven Wetten van Noach.

Vraag 6: Wat is er dan vandaag veranderd?

Er is een weg, dat is Gods plan, die door de geschiedenis loopt. Het is allemaal een kwestie van timing. De Tora vloeit rechtstreeks vanuit de Joden naar de niet-Joden. Gezien de oprichting van de staat Israël, de massa Aliyah naar Israël, en de Baal Teshuva beweging van Joden, die terugkeren naar de Tora, dan is dat een reden waarom we de Noachitische beweging zien ontstaan. Als je kijkt in Misjnee Tora waar Maimonides het onderwerp van de Joodse Messias bespreekt, dan wordt dat onmiddellijk gevolgd door een bespreking van de zeven Noachitische wetten. Deze nevenschikking geeft aan, dat wanneer we dichter bij het Messiaanse tijdperk komen, dat meer en meer niet-Joden zullen reageren op de waarheid van de Tora. Maar een massabeweging van Noachieten kan niet eerder plaats vinden dan nadat de Joden er klaar voor zijn. Het Joodse volk zal de Tora leren aan de mensheid, en wanneer de Joodse gemeenschap toegewijd zal zijn om die rol op zich te nemen, dan kunnen we de echte revolutie zien gebeuren. Dus is het allemaal een kwestie van timing.

Vraag 7: Als Noachiet, wie is voor jou een bijbels voorbeeld?

Je zou denken dat het Noach is, maar eigenlijk is het dat niet. Er ontbrak iets aan Noach, hij geloofde weliswaar in God, maar hij deed niets om anderen tot dat geloof te brengen. Dit klinkt misschien wel grappig - want hij was het prototype Jood - maar mijn voorbeeld is Abraham. Hij had een tent, die open stond naar alle vier de zijden om reizigers welkom te heten, waar hij ze leerde over de Ene God. Het is juist om te zeggen dat Abraham gedurende de eerste 75 jaar van zijn leven een Noachiet was, totdat God kwam en hem vertelde, dat hij de vader van het Joodse volk zou worden. Ik heb mijn leven gewijd aan het maken van documentaires en het schrijven boeken, die gebaseerd zijn op de Tora, en ik denk graag, dat ik op die manier de traditie van Abraham voortzet, door de mensen dichter bij de Tora te brengen.

Ironisch genoeg, heb ik gezien hoe mijn werk ook invloed op de Joden kan hebben. Ik schreef een boek en maakte de bijbehorende documentaire genaamd: het raadsel van de Exodus, dat het historische en archeologische bewijs van de Joodse uittocht uit Egypte onderzoekt. Ik heb dit aan Joodse groepen over de hele wereld gepresenteerd en het gaf altijd een geweldige reactie. Het publiek houdt ervan dat een niet-Jood een overtuigend argument voor de juistheid van de Tora presenteert. Voor mij is het een ander facet van een geweldige en een zeer waardevolle reis.

Interview door Rabbi Shraga Simmons met Jim Long, vertaald uit het Engels door Jadied. Het betreft een artikel van 2 januaro 2010.
Bron: 7 Questions: The Noachide

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Aliyah is de immigratie van Joden naar Israël.

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Kippah is een hoofddeksel dat traditioneel gedragen wordt door Joodse mannen

Mezuzah is een tekstkokertje waarin een stuk perkament waarop met de hand twee delen uit de Tora zijn geschreven en die aan de deurpost van Joodse huizen wordt bevestigd.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tzitzit is de naam voor de speciaal geknoopte rituele franjes die door religieuze Joden wordt gedragen. De Tzitzit wordt bevestigd aan de vier hoeken van het gebedskleed.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.