BSD

Crematie

Wat zegt het Jodendom over crematie

Bron De ziel van de mens komt van Boven, "Hij blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen"- Genesis 2:7. Wanneer zijn aardse missie is volbracht keert hij terug naar God, terug naar de bron.

Aan de andere kant werd het lichaam uit het stof van de aarde gemaakt - "toen vormde de Hashem God de mens uit het stof van de aardbodem" idem - en moet daarom terugkeren naar de aarde. Dit wordt uitgedrukt in de woorden die God aan Adam, de eerste mens, zei: "Want stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren." - Genesis 3:19.

Dit concept wordt herhaald in Deuteronomium 14:21-23 waar ons wordt geboden om de doden te begraven: "Gij zult hem begraven op die dag." De wijzen leggen uit dat dit ons noodzaakt het lichaam in zijn geheel te begraven, niet nadat het is afgenomen via crematie of op een andere manier: "Je moet hem begraven in zijn totaliteit, niet gedeeltelijk. Uit dit vers extrapoleren we dat aan de opdracht niet is voldaan wanneer iemand gedeeltelijk werd begraven."

Een lichaam cremeren vernietigt het grootste deel van het lichaam, waardoor de begrafenis van het vlees onmogelijk wordt en dus in strijd is met de bijbelse opdracht.

Het menselijk lichaam behoort toe aan de Schepper. De mens heeft het lichaam in bruikleen en moet goed voor het lichaam zorgen en heeft niet het recht om het lichaam te beschadigen of vernietigen en het in zijn geheel aan de Schepper teruggeven.

Ook is de mens geschapen naar het beeld van God. Genesis 1: 27 zegt: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Daarom wordt de schending van het menselijk lichaam beschouwd als een schending van God zelf.

Het lichaam wordt gezien als de tempel van de ziel, en is het medium waarmee we goede daden in deze wereld doen. Volgens de Joodse wet, moet een object dat de vervulling van een mitzvah mogelijk maakt worden gerespecteerd en kan niet zomaar worden weggegooid of verbrand.

Twee van de meest fundamentele principes van het Joodse geloof zijn het geloof in de uiteindelijke verlossing van het Joodse volk - en van de hele mensheid - door middel van een rechtvaardige messias en het concept van de opstanding van de doden waardoor alle zielen zullen terugkeren naar hun lichamen.

Crematie is daarom een impliciete verklaring waarbij het concept van de opstanding wordt afgewezen. Het is in feite een verklaring dat, zodra de ziel het uit het lichaam is vertrokken, het levenloze lichaam zijn werk heeft gedaan en geen verdere waarde heeft.

Waaraan hebben Noachieten zich te houden?

Het ligt voor de hand dat wij als Noachieten ons houden aan de voorschriften die God ons gegeven heeft in de Tora. Crematie zal dan geen optie zijn.

Statistische gegevens Nederland

Hieronder een grafische weergave van het aantal crematies in Nederland in procenten. Markant is dat sinds 2002 het aantal sterfgevallen daalt van 142355 naar 135741 in 2011 terwijl over die periode het aantal crematies toeneemt van 70951 in 2002 naar 79594 in 2011. Bron: Aantallen

In 1914 vond 1 crematie plaats op 78000 sterfgevallen. In 1960 was het percentage crematies 3,99%, in 1970 13,64%, in 1980 34,96% en 1985 40,14%.Hierna groeit het aantal crematies gestaag door tot 58,64% in 2011.

statistiek crematies Nederland

Ontkerkelijking Nederland CBS

Het is interessant om na te gaan hoe de ontkerkelijking is verlopen in Nederland. Hierboven een grafiek, gebaseerd op de gegevens van het CBS uit 2008. Wanneer we deze grafiek extrapoleren naar de crematie grafiek en de periode 1960 tot 2008 bekijken dan is het aannemelijk dat de toename van crematies o.a. een oorzaak vindt in de ontkerkelijking.

Kosten

In dit verband volgt hier een stukje van de website van het Centraal Beheer.

"De kosten van cremeren liggen veel lager dan de kosten van een begrafenis. Het aantal mensen dat kiest voor een crematie in plaats van een begrafenis neemt al jaren toe. Van circa 50% in 2001 naar circa 60% vandaag de dag. Martin Kersbergen, woordvoerder DELA: 'Voor de uitvaarten die wij voor onze leden verzorgen ligt dit percentage zelfs op 65%. Uit eerder onderzoek door DELA blijkt dat financiële motieven steeds nadrukkelijker als element genoemd worden in deze keuze. Terwijl juist het emotionele motief leidend zou moeten zijn."

In 1950 telde Nederland nog maar één crematorium (in Velsen). Het aantal crematoria is in de afgelopen jaren sterker toegenomen dan het aantal crematies. In 1990 waren er in Nederland 41 crematoria. "In ons land zijn er momenteel 72 crematoria,” vertelt Henry Keizer, secretaris van de Landelijke Vereniging van Crematoria. “Dat betekent dat inmiddels iedere Nederlander in de directe omgeving gebruik kan maken van de diensten van een crematorium. Bovendien zien we dat er nog steeds plannen liggen voor het bouwen van nieuwe crematoria. In Nederland hebben we dus voldoende capaciteit, ook om een nog verder toenemende vraag naar een crematies op te vangen.” Bron: Uitvaartmedia.

Jadied

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Gebruikte bronnen:


De informatie onder het kopje "Wat zegt het Jodendom over crematie" is ontleend aan een uitvoerig artikel over Crematie van de hand van Rabbi Naftali Silberberg van Chabad.org.