BSD

De Zeven Wetten van Noach

1. De wereld is in twee klassen verdeeld welke?De kinderen van Israël en de kinderen van Noach. De kinderen van Israël zijn de Joden en stammen af van de patriarch Jacob. Zij dienen de 613 geboden na te leven. De kinderen van Noach omvatten de zeventig oorspronkelijke volkeren van de wereld en hun afsplitsingen.
2. Wat zijn de zeven Noachitische wetten?Verbod op afgoderij en op godslastering, verboden te moorden, verboden te stelen, verbod op ongeoorloofde sexuele relaties, verbod een ledemaat te eten van een levend dier en het gebod om rechtbanken op te richten.
3. Er zijn dus 6 verboden en 1 gebod. Wat valt hierover te zeggen?Verboden zijn van een hogere orde dan geboden. Bij vervulling geldt voor het nakomen van de verboden een grotere beloning dan voor het nakomen van een gebod.
4. Zijn man en vrouw gelijk wanneer het om het nakomen van de Noachitische wetten gaat?Ja!
5. Wanneer is iemand verantwoordelijk voor het nakomen van de Noachitische wetten?Daarover bestaat verschil van mening. De ene opvatting houdt in dat dit afhangt van iemands intellectuele ontwikkeling. Zodra een kind rijp is om de betekenis en de belangrijkheid van de zeven wetten te begrijpen, is hij verplicht de wetten na te leven. De andere opvatting sluit aan bij de Joodse traditie. In dat geval geldt nakomen voor de jongen op de leeftijd van 13 jaar en voor het meisje 12 jaar.
6. Kunnen de kinderen van Noach zich er op beroepen dat zij onkundig zijn met de zeven wetten?Nee. Hij kan bijvoorbeeld niet zeggen ik wist niet dat het verbod op afgoderij bestond en dat je dus niet mag buigen voor een afgod. Wel kan hij aanvoeren dat hij niet wist dat zo en zo een afgod was. Daarom dient men de zeven wetten goed te bestuderen.
7. Hoe noemt de bijbel iemand die zich aan de zeven wetten houdt?Een ger toshav - een proseliet van de poort. Zo iemand is het toegestaan om in het land Israël te wonen, de Tempel binnen te gaan en een offer te brengen aan de God van Israël.
8. Mag een Noachiet ook de andere 613 geboden van de Tora nakomen?Ja. Er zijn echter de volgende uitzonderingen:
a. Hij mag de sabbat niet vieren op de manier waarop Joden dit doen.
b. Hij mag de Joodse feestdagen niet vieren op de manier waarop Joden dit doen.
c. Hij mag niet die delen van de Tora bestuderen die niet van toepassing zijn voor de Noachitische dienst aan God.
d. Hij mag geen Tora rol schrijven of publiek een deel uit de Tora lezen.
e. Hij mag geen tefillin maken of dragen.
f. Hij mag geen mezuzah maken of aanbrengen.
9. Wanneer iemand zegt dat de 7 wetten wel zinvol zijn om na te leven, is dit dan voldoende?Nee. Hij moet de 7 wetten naleven omdat God dit geboden heeft. Een reden of bedoeling anders dan het vervullen van de wil van God is ongeldig. Hierop rust dan ook geen Goddelijke zegen.
10. Welk spiritueel niveau kan iemand bereiken door de 7 wetten na te leven?Hij is in staat om een spiritueel niveau te bereiken dat hoger is dan dat van de Hoge Priester van de Joden. Deze was de enige die het Heilige der Heiligen van de Tempel in Jeruzalem mocht betreden.
11. De kinderen van Israël kennen 613 geboden en de Noachieten slechts 7. Wat valt hierover te zeggen?De 7 weten zijn algemeen geboden, die elk veel onderdelen en details bevatten. De 613 geboden zijn specifiek en gaan over een bepaald detail van de Goddelijke wet. Het numerieke verschil weerspiegelt geenszins de spirituele waarde van de twee systemen. Het verschil in dienst van de Jood en de Noachiet is gelegen in het volgende. De Noachiet loutert de wereld en de Jood openbaart de Goddelijkheid in de wereld.
12. Welke geboden dient de Noachiet, traditioneel gezien, ook te vervullen?De geboden van het eren van vader en moeder en het geven van liefdadigheid.
13. Wat staat er in Prediker 12:13,14?"De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad."
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.