Terugkeer naar God

Teshuva Er bestaat geen groter wonder in de schepping dan de mogelijkheid om tot Hashem terug te keren door berouw en bekering. Hierdoor kan de mens wonderlijk genoeg het kwaad veranderen in goed.

Er was eens een chassidische Rebbe die zich over iemand verheugde die een notoire zondaar was. Hij ging naar hem toe en beleed dat hij jaloers op hem was. “Maar Rebbe”, zei de man verbaasd, “U bent een heilige en ik een zondaar. Waarom zou u op mij jaloers zijn?”
De Rebbe antwoordde “omdat u een veel groter licht in de wereld brengt dan ik zou kunnen. Ik kan alleen goedheid brengen door weerstand te bieden aan de zonde en door te doen wat ik verondersteld wordt te doen. U echter kunt duizenden, misschien wel miljoenen slechte daden doen veranderen in wonderbaarlijke verdiensten door berouw en terugkeer naar Hashem.

Wanneer iemand één van de zeven Noachitische geboden heeft overtreden, hetzij moedwillig, hetzij per ongeluk, dan moet hij dit mondeling aan Hashem belijden en daarbij de overtreding specificeren. Hij zegt bijvoorbeeld:

  1. Ik smeek U Hashem, ik heb per ongeluk (of moedwillig) gezondigd. Ik heb zo en zo gedaan.
  2. Ik heb spijt over wat ik deed en schaam mij en ik beloof het niet weer te doen.
Berouw en terugkeer kan alleen wanneer de zonde begaan is tegen Hashem. Een zonde begaan tegen een medemens kan alleen rechtgezet worden door deze om vergeving te vragen.

Het is daarnaast goed om liefdadigheid te betrachten voor zover het in zijn vermogen ligt. Tenminste 10% of liever nog 20%. Meer mag niet.

Het is van belang de gedachte uit te bannen dat Hashem vanaf de geboorte bepaald heeft wie een zondaar dan wel een rechtvaardige zou zijn. Ieder mens heeft de keus of hij een zondaar dan wel een rechtvaardige wil zijn. Of hij egoïstisch dan wel vrijgevig wil zijn. Zo gaat het ook met alle andere karaktertrekken. Ieder mens kan altijd, met hulp van Hashem, zijn natuurlijke aanleg overkomen. Mensen die zeggen dat de mens zijn karakter niet kan veranderen vertellen een leugen.

Wat zou de vrije wil dan nog voor betekenis hebben wanneer de mens niet zou kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Er zijn ook mensen die de gedachte, dat je voor een goede daad beloond wordt en voor een slechte daad bestraft, verwerpelijk vinden. Dat is de gedachte dat iemand goede werken doet om zalig te worden. Deze gedachte staat veraf van de Tora en het Jodendom. Ieder mens is hier op aarde om naar de geboden van Hashem te leven waarbij hij de keus heeft dit al of niet te doen. Deze vrije keus impliceert dat het goede beloond en het kwade gestraft wordt. Wat heeft anders deze keus voor zin wanneer het niet uitmaakt wat je kiest!

De beloning voor een goede daad is honderden keren groter dan de straf voor een slechte daad. “.......want Ik, Hashem, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet tot aan het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen." Exodus 20:5,6.

We zullen moeten overwegen dat correcties in deze wereld een grote weldaad zijn waardoor deze niet nodig zijn in de wereld die komt. Want in dat geval zijn ze voor eeuwig. Dit laat ook voor een deel zien waarom rechtvaardigen in deze wereld moeten lijden en goddelozen niet. Het is alsof Hashem daarmee tegen de goddeloze zeggen wil, “voor het beetje goed dat je in deze wereld deed zal Ik je ook in deze wereld belonen. In de komende wereld zul je dan moeten betalen voor je goddeloosheden”. Voor de rechtvaardige geldt dan het tegenover gestelde.

Iedereen, dus ook de goddeloze kan zich elk moment bekeren. In dit verband moeten we ons realiseren dat we elk moment kunnen sterven. Daarom is dagelijks berouw tonen over onze zonden, tijdens het persoonlijke gebed tot Hashem, een noodzaak. We moeten niet zeggen bekeren en berouw tonen doe ik wel wanneer ik oud ben. Wie zegt ons dat we oud worden en na ons sterven is het te laat.

Berouw tonen en zich bekeren van een daad als een verboden seksuele relatie is onvoldoende. Ook is het nodig ons te bekeren van onze slechte karaktertrekken zoals jaloersheid, dwaasheden, het najagen van rijkdom en bezit, eer, vraatzucht en andere. Van al deze dingen moeten we ons bekeren en met Zijn hulp deze lusten afzweren.

Wanneer we berouw tonen en ons bekeren is de beloning enorm. We hebben immers ter zake de “kwade neiging” overwonnen. Berouw hebben is een groot gebeuren want het brengt ons dichter bij Hashem en hoe verder we verwijderd waren, hoe dichterbij en geliefder we worden. Gisteren waren we nog verachtelijk voor het aangezicht van Hashem, vandaag zijn we kostbaar, dichtbij en geliefd in de ogen van Hashem.
Berouw hebben en terugkeren naar Hashem kan alleen in deze materiële wereld zolang de ziel nog verbonden is met het lichaam. Is de ziel, door het sterven, van het lichaam gescheiden dan is de tijd van goede en slechte daden voorbij. Dan is het de tijd voor beloning of straf.

Er is al een aantal keren gesproken over de wereld die komt. Nu is het niet zo dat deze wereld nog niet zou bestaan, in tegendeel zij is gegrondvest vanaf het allereerste begin. Maar het is een wereld voor de ziel zonder het lichaam.

Deuteronomium 30:16 “Want ik gebied u heden Hashem, uw God, lief te hebben, en in Zijn wegen te gaan.” Hashem is genadig en barmhartig, zo moeten wij genadig en barmhartig zijn. Wij moeten Zijn wegen volgen tot het uiterste van onze vermogens. Het vervolg van dit vers luidt: “Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.”
We moeten bij het volgen van Zijn wegen in alle dingen streven naar matiging. In lichamelijke genoegens, het uiten van emoties, ja zelfs in het streven naar intellectuele en spirituele zaken. Daarentegen moeten we ernaar streven destructief gedrag zoals boosheid, woede en valse trots te vermijden en te elimineren, dit alles met Zijn hulp.
Wat trots betreft dit is een volkomen belachelijk gedrag. We kunnen immers niets bereiken zonder de wil van Hashem. Zowel onze mislukkingen als onze successen zijn van Hem afkomstig.

Het is van groot belang, om te slagen in bovengenoemde matiging, en nodig een gerespecteerde vriend of leraar te hebben. Dit spiritueel “buddy systeem” zal ons perspectief doen groeien en onze helderheid doen toenemen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Dit artikel is ontleend aan “The Path of the Righteous Gentile, an introduction to the Seven Laws of Noah door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Targum Press 1987, bladzijde 26 t/m 39.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.