BSD

Terugkeer naar God

1. Wat gelooft het Judaïsme inzake bekering?Het Judaïsme gelooft in een complete bekering. Bekering is eigenlijk geen goed woord, want bekering verondersteld een natuurlijke staat van zondigheid, waaruit, in werkelijkheid, geen terugkeer mogelijk is. Het Joodse concept is teshuva dat terugkeer betekent.
2. Welk probleem hebben b.v. christenen wanneer het om vergeving van zonden gaat?Zij zijn het hopeloze slachtoffer van de zogenaamde erfzonde van Adam. In dat licht is volledige bekering, terugkeer onmogelijk. Want hoe kan iemand terugkeren naar zijn pure natuur als deze zelf bezoedeld is.
3. Wat is in deze nu de waarheid?Terugkeer wordt door de zondaar tegengehouden alleen maar door zijn kwade geest en bedrieglijk hart. Wanneer hij werkelijk terug wil keren naar God, dan staat de poort voor terugkeer open en bestaat er geen enkele hindernis die hem tegen zou kunnen houden. In tegendeel. God opent de poort voor allen en in Zijn goedertierenheid en goedheid, brengt Hij de mens op het juiste pad zoals er geschreven staat in Psalm 25:8, "... daarom wijst Hij zondaars de weg." En Psalm 145:18 zegt, "God is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid."
4. Kan iemand ten alle tijde terugkeren tot God?Ja. Het doet er niet toe hoe diep hij ook gevallen is.
5. Waarom zou je terugkeren tot God?Het vermijden van straf is niet bepaald de beste reden. Maar er is een betere reden. Is iemands ziel het niet waard om gereinigd te worden van zijn of haar zonden? Er is een verschil tussen terugkeer uit vrees en terugkeer uit liefde. In het laatste geval wordt de overtreding die wordt beleden door God omgezet in een mitzvah.
6. Hier volgt een verhaal om dit verder uit te leggen.Er was eens een chassidische Rebbe die zich over iemand verheugde die een notoire zondaar was. Hij ging naar hem toe en beleed dat hij jaloers op hem was.
“Maar Rebbe”, zei de man verbaasd, “U bent een heilige en ik een zondaar. Waarom zou u op mij jaloers zijn?”
De Rebbe antwoordde “omdat u een veel groter licht in de wereld brengt dan ik zou kunnen. Ik kan alleen goedheid brengen door weerstand te bieden aan de zonde en door te doen wat ik verondersteld word te doen. U echter kunt duizenden, misschien wel miljoenen slechte daden doen veranderen in wonderbaarlijke verdiensten door berouw en terugkeer naar God.
7. Wanneer iemand één van de zeven No-achitische geboden heeft overtreden, hetzij moedwillig, hetzij per ongeluk, wat moet hij dan doen?Dan moet hij dit mondeling aan God belijden en daarbij de overtreding specificeren. Hij zegt bijvoorbeeld: "Ik smeek U God, ik heb per ongeluk (of moedwillig) gezondigd. Ik heb zo en zo gedaan. Ik heb spijt over wat ik deed en schaam mij en ik beloof het niet weer te doen. Berouw en terugkeer kan alleen wanneer de zonde begaan is tegen God. Een zonde begaan tegen een medemens kan alleen rechtgezet worden door deze om vergeving te vragen.
8. Wat kan hij nog meer doen?Het is daarnaast goed om liefdadigheid te betrachten voor zover het in zijn vermogen ligt. Tenminste 10% of liever nog 20%. Meer mag niet.
9. Wat is een volledige terugkeer?Bij voorbeeld. Een man had een verboden relatie met een vrouw en had berouw en beleed zijn zonde. Na een tijdje gebeurt het dat hij zich in een situatie bevindt waarin hij in niemands aanwezigheid deze vrouw ontmoet. Nu weerstaat hij de verleiding en overtreedt niet. Zo iemand heeft volledige terugkeer gedaan.
10. Heeft God vanaf de geboorte bepaald wie een zondaar dan wel een rechtvaardige zal zijn?Het is van belang de gedachte uit te bannen dat God vanaf de geboorte bepaald heeft wie een zondaar dan wel een rechtvaardige zou zijn. Ieder mens heeft de keus of hij een zondaar dan wel een rechtvaardige wil zijn. Of hij egoïstisch dan wel vrijgevig wil zijn. Zo gaat het ook met alle andere karaktertrekken. Ieder mens kan altijd, met hulp van God, zijn natuurlijke aanleg te bovenkomen. Mensen die zeggen dat de mens zijn karakter niet kan veranderen vertellen een leugen.
11. Wanneer God wel bepaald zou hebben wie vanaf zijn geboorte rechtvaardig dan wel een zondaar zou zijn, kan dan de rechtvaardige beloond worden en de zondaar gestraft?Nee! Immers zo iemand kan in zijn leven niet kiezen of hij al dan niet goed of kwaad zal doen. Zo iemand heeft geen vrije wil. En wanneer er geen vrije wil is bestaat er geen mogelijkheid iemand te belonen of te straffen. Daarom worden wij beoordeeld op onze daden. Doen wij goed, ons wordt goed gedaan. Doen wij slecht dan wordt ons slecht gedaan.
12. Wat is groter de beloning voor een goede daad of de straf voor een slechte daad?De beloning voor een goede daad is honderden keren groter dan de straf voor een slechte daad. ".... want Ik, God ben een na-ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. Exodus 20:5-6.
13. We zullen moeten overwegen dat correcties in deze wereld een grote weldaad zijn waardoor deze niet nodig zijn in de wereld die komt. Want in dat geval zijn ze voor eeuwig. Wat wordt hierdoor duidelijk in het leven?Dit laat voor een deel zien waarom rechtvaardigen in deze wereld moeten lijden en goddelozen niet. Het is alsof God daarmee tegen de goddeloze zeggen wil, “voor het beetje goed dat je in deze wereld deed zal Ik je ook in deze wereld belonen. In de komende wereld zul je dan moeten betalen voor je goddeloosheden”. Voor de rechtvaardige geldt dan het tegenover gestelde.
14. Kan iedereen, dus ook de goddeloze elk moment terugkeren tot God?Ja. In dit verband moeten we ons echter realiseren dat we elk moment kunnen sterven. Daarom is dagelijks berouw tonen over onze zonden, tijdens het persoonlijke gebed tot God, een noodzaak. We moeten niet zeggen terugkeren en berouw tonen doe ik wel wanneer ik oud ben. Wie zegt ons dat we oud worden en na ons sterven is het te laat.
15. Is berouw tonen en zich bekeren van een daad als een verboden seksuele relatie voldoende?Nee. Ook is het nodig ons te bekeren van onze slechte karaktertrekken zoals jaloersheid, dwaasheden, het najagen van rijkdom en bezit, eer, vraatzucht en andere. Van al deze dingen moeten we ons bekeren en met Zijn hulp deze lusten afzweren.
16. Wat valt er nog meer te zeggen over berouw tonen en terugkeren tot God?Wanneer we berouw tonen en ons bekeren is de beloning enorm. We hebben immers ter zake de “kwade neiging” overwonnen. Berouw hebben is een groot gebeuren want het brengt ons dichter bij God en hoe verder we verwijderd waren, hoe dichterbij en geliefder we worden. Gisteren waren we nog verachtelijk voor het aangezicht van God, vandaag zijn we kostbaar, dichtbij en geliefd in de ogen van God. Berouw hebben en terugkeren naar God kan alleen in deze materiële wereld zolang de ziel nog verbonden is met het lichaam. Is de ziel, door het sterven, van het lichaam gescheiden dan is de tijd van goede en slechte daden voorbij. Dan is het de tijd voor beloning of straf.
17. Hoe moet iemand die zijn zonde beleden heeft en teruggekeerd is tot God zich gedragen?Hij moet bescheiden en ingetogen zijn. Wanneer iemand teruggekeerd is tot God en zich schaamt over zijn verleden en daardoor nederig wordt, dan zal zijn verdienste toenemen en zijn spiritueel niveau verhoogd worden. Nederig zijn betekent niet dat je jezelf niets waard vindt, integendeel, maar dat je weet dat je in alles, maar dan ook in alles van God afhankelijk bent.
18. Stelt onze ziel belang in materiële dingen?De ziel verlangt alleen naar een gezond lichaam en wat daarvoor nodig is. Zij heeft absoluut geen enkele interesse in alle lichamelijke genoegens die in de Westerse wereld opgang vinden. In tegendeel zelfs. Die zijn slecht voor de ziel.
19. Wat leert ons Deuteronomium 30:16?“Want ik gebied u heden uw God, lief te hebben, en in Zijn wegen te gaan.” Het vervolg van dit vers luidt: “Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.” Zoals God genadig is, zo moeten wij genadig zijn. Zoals God barmhartig is, zo moeten wij barmhartig zijn. We zijn als mensen verplicht de wegen van God te gaan zover als onze mogelijkheden reiken. We moeten bij het volgen van Zijn wegen in alle dingen streven naar matiging. In lichamelijke genoegens, het uiten van emoties, ja zelfs in het streven naar intellectuele en spirituele zaken. Daarentegen moeten we ernaar streven destructief gedrag zoals boosheid, woede en valse trots te vermijden en te elimineren, dit alles met Zijn hulp. Wat trots betreft dit is een volkomen belachelijk gedrag. We kunnen immers niets bereiken zonder de wil van God. Zowel onze mislukkingen als onze successen zijn van Hem afkomstig.
20. Wat is van belang om succes na te streven inzake al deze dingen?Dan is het nodig een gerespecteerde vriend of leraar te hebben. Dit spiritueel “buddy systeem” zal ons perspectief doen groeien en onze helderheid doen toenemen.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.