BSD

Verboden te stelen

1. Is dit verbod gemakkelijk na te komen?Nee. De menselijke geschiedenis en de psychologie zijn het eens met de verklaring in de Talmoed dat "De ziel van de mens hunkert en verlangt naar incest en roven." In tegenstelling met incest is roven of stelen veel gemakkelijker. De gelegenheid doet zich bijna constant voor. Het verbod om te stelen bevat dingen die zonder dit te weten iemand zou kunnen brengen tot onacceptabel gedrag.
2. Geldt dit verbod zowel voor de man als de vrouw?Ja!
3. Maakt het verschil of iemand in het openbaar steelt als een brutale rover of stiekem steelt in de duisternis van de nacht?Nee!
4. Is de dief verantwoordelijk voor wat hij steelt ongeacht wat hij steelt?Of hij of zij nu geld steelt of een voorwerp of iemand anders ontvoert. Hij of zij is verantwoordelijk ongeacht wat hij of zij steelt.
5. Wat valt er te zeggen over teveel in rekening brengen?Teveel in rekening brengen is ongeoorloofd en diefstal. Dat betekent dat een overeenkomst waarbij dit is gebeurd ongeldig is en daardoor vervalt. Woeker waarbij een rente wordt gevraagd die veel hoger is dan de normale rente voor een geldlening valt in dezelfde categorie. Het is diefstal en is een ongeldig gebeuren en de overeenkomst vervalt.
6. Wat valt er te zeggen over het gebruik van valse maten en gewichten?U mag geen onrecht doen ......, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin...............U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben Hashem. Leviticus 19:35-37.
U mag niet twee verschillende weegstenen in uw zak hebben, een grote en een kleine. U mag in uw huis niet twee verschillende efa's hebben, een grote en een kleine. U moet een zuivere en rechtmatige weegsteen hebben, u moet een zuivere en rechtmatige efa hebben, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Hashem, uw God, u geeft. Want iedereen die dat doet, iedereen die onrecht doet, is voor Hashem, uw God, een gruwel. Deuteronomium 25:13-16.
Een efa is 21,83 liter en gemiddeld 25 kilo. Een hin is 3,63 liter en gemiddeld 2,5 kilo.
7. Wat is het idee achter dit alles?Ons levensonderhoud komt van God. Een mens moet daarom op een eerlijke manier zijn brood verdienen en niet met trucjes en bedrog.
8. Moet een Noachiet het goed dat door hem gestolen is teruggeven, afgezien van de gerechtelijke straf?Ja!
9. Wat gebeurt er wanneer iemand een misdrijf begaat en door een rechtbank niet gestraft wordt?Veronderstel er zijn twee mannen. De één doodt uit onachtzaamheid maar zonder voorbedachte rade. De andere doodt met voorbedachte rade. Er waren in beide gevallen geen getuigen. Nu zal God de beide mannen door zijn Goddelijke voorzienigheid bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld in een drukke straat rijdt hij die zonder voorbedachte rade doodde. Hij die met voorbedachte rade doodde steekt als voetganger de straat over. De eerste let niet op en rijdt de andere, de voetganger, dood. Wat deed God dus? De moordenaar is gedood en hij die zonder voorbedachte rade had gedood, wordt nu een doodslager. Beiden krijgen nu hun gerechte straf.
10. Wat is een Noachiet die een andere Noachiet slaat?Hij steelt. Hij is namelijk verantwoordelijk voor het fysieke en psychische verlies die hij bij de ander heeft aangebracht.
11. Mag iemand het goed van een ander begeren?Nee. Zie Deuteronomium 5:21, "En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is." Omdat stelen verboden is, is ook begeren verboden.
12. Wie is gelukkig?Hij die tevreden is met zijn aandeel. Voor de gehele mensheid wordt elk jaar met Rosh Hashanah (Joods Nieuwjaar) vastgesteld wat iemands inkomen, levensonderhoud en alle andere vormen van materiële zaken zullen zijn. Niemand kan hieraan iets toevoegen of afdoen. Zie ook Spreuken 10:22, "De zegen van God, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Daarom is het verlangen naar wat een ander toebehoort een gebrek aan geloof in God.
13. Deuteronomium 19:14 zegt, "U mag de grenssteen van uw naaste niet verleggen." Wat kan dit voor vandaag betekenen?Deze gedachte behelst ook het idee van oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld iemand heeft een bepaalde zaak in een bepaalde straat. Nu komt er iemand, die in dezelfde straat een zelfde zaak opent. Ook valt hieronder het zonder toestemming kopieren van audio en videocassettes. Iemand die dergelijke dingen doet ontkent het recht van levensonderhoud van zijn buurman.
14. Leviticus 19:13, "U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen." Wat kan dit voor nu beteken?Je mag het salaris van je werknemer niet achterhouden en je moet het op het afgesproken tijdstip uitbetalen. Wanneer iemand geld geleend heeft mag hij niet weigeren dit terug te betalen. Dit geldt ook voor een geleend voorwerp. Ook moeten wij onze rekeningen op tijd betalen!
Wanneer iemand druiven oogst dan mag hij van de druiven snoepen. Wanneer hij alleen het land bevloeit dan mag hij niet van de druiven snoepen. Een kok mag snoepen van de producten die hij maakt. Een bordenwasser mag niet van het eten snoepen.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.