BSD

Verbod op godslastering

1. Wat is godslastering?Godslastering is het vervloeken van de Schepper.
2. Wat is een bijzonder kenmerk van het verbod op godslastering?Het is het enige gebod waarbij iemand de zeven wetten overtreedt door alleen zijn stem te gebruiken.
3. Wat gebeurt er feitelijk bij godslastering?Vervloeken valt in de categorie van wraak. Men kan een mens vervloeken uit wraak en zelfs doden. Maar als mens God vervloeken is anders. Men kan God niet doden noch Hem fysiek raken. Het uiterste wat een mens kan doen is God vervloeken. Daarom is vervloeken een uitdrukking van het verlangen om God te kwetsen, of zelfs zijn bestaan te wissen of Hem te doden.
4. Wat wil dit verbod ons leren?Om geen kwaad te spreken over God, noch op enigerlei wijze afbreuk te doen aan zijn verhevenheid, door opzettelijk woorden te gebruiken om de eerbied en het geloof, die wij Hem verschuldigd zijn, naar beneden te halen.
5. Is de overtreding van het verbod op godslastering erger dan het verbod op afgoderij?Ja. Afgoderij is het aanbidden van een schepsel en daarmee wordt het bestaan van de Schepper ontkent. Godslastering is de wetenschap van Zijn bestaan, maar een ontkenning van Zijn grootheid en goedheid. De godslasteraar ontkent de waarheid, dat alles direct van God komt enkel en alleen als een weldaad voor de mensheid en als een vorm van Zijn goedheid. Vaak is Zijn goedheid verborgen, zoals bij iemand die pijn heeft en lijdt. In een dergelijke situatie kan iemand met onvoldoende geloof in God er toe komen om zijn ongenoegen verbaal te uiten door godslastering.
6. In welk bijbelboek komt de essentie van dit probleem tot uiting?In het boek Job. Job was een gelovige dienstknecht van God. Satan sloeg hem met builen vanaf zijn voetzolen tot de kruin van zijn hoofd. Zijn lijdensweg bracht zijn vrouw ertoe te zeggen: "Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf." Maar Job zei tegen haar: "Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord." - Job 2:9,10.
7. Waarvan is godslastering een uiting?Van een onvolledig geloof in God en het belichaamt de verkeerde gedachte dat er twee machten en twee koninkrijken zijn, namelijk die van God en die van Satan. Een dergelijke theologie ontkent dat God de Heer en Meester van alles is. Het boek Job toont duidelijk aan dat God de Heerser is, zowel over Satan als over al het andere. Want toen Satan Job wilde testen vroeg hij God eerst om Zijn toestemming, waarbij God hem duidelijk grenzen aangaf van wat hij wel en niet mocht doen. Zie Job 2:6.
De christelijke leer dat de Satan rebelleerde tegen God en een eigen koninkrijk stichtte komt neer op godslastering, want het kleineert de Schepper en ontkent Zijn oneindige majesteit.
8. Wat houdt het in wanneer iemand een bepaalde afgoderij erkent als waar, ook al beoefent hij die niet?Dan betekent dit niets minder dan dat hij de machtige en verheven naam van God lastert. Of iemand nu een godslasteraar is of een afgodendienaar, dat maakt niets uit, omdat het in beide gevallen een ontkennen is van God.
9. Wat moet het doel zijn van iedere Noachiet?Hij zou moeten streven om meer te doen dan wat de wetten minimaal verlangen, want dit is het idee van godvrezendheid. Iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt om te leven naar de zeven wetten van Noach wordt een godvrezende uit de volkeren genoemd. Met dit in het achterhoofd is het van belang dat we ons weerhouden van het kwaadspreken over onze naaste als wel over God, want de naaste is naar God's beeld geschapen en wie zijn naaste smaadt, beledigt ook God. Wanneer we met woorden, in de gedachten van een ander, het positieve beeld van iemand vernietigen, dan is dat niets anders dan moord. Het maakt overigens niet uit of de vernietigende woorden waar zijn of niet.
10. Kent het streven om meer te doen dan wat de wetten minimaal verlangen een limiet?Nee. Het streven is ongelimiteerd. Want de geboden van God zijn zo diep als de oceaan en zo wijd als de hemel. Omdat alles in de schepping de hand van God laat zien zal een godvrezend mens zich weerhouden om negatief te spreken over wat dan ook.
11. Wanneer is het passend en zelfs verplicht om zich tegenover iemand uit te spreken?Dit is nodig wanneer iemand zich bezighoudt met zondige zaken en het blijkt dat anderen zijn voorbeeld zullen volgen. Maar in het algemeen staat roddel en lastertaal, zelfs wanneer de uitspraken waar zijn, in de weg van iemands spirituele en morele groei.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.