BSD

Introductie

1. Welke groepen hebben de afgelopen 2000 jaar de gelegenheid gehad om de Joden te bekeren?De Christenen en de Moslims.
2. Zijn de Joden dan nooit actief geweest om anderen te bekeren?Nee!
3. Hebben de Joden dan niets te melden over de religieuze plichten van de volkeren?Ja zeker. Het gaat dan om de naleving van de zeven Noachitische geboden. Deze geboden brengen feitelijk de eenheid tot stand onder de volkeren.
4. Wat bedoelen we met eenheid?We bedoelen dan zowel de eenheid van God als de eenheid van de mensheid. De eenheid van God betekent monotheïsme en de eenheid van de mensheid betekent een wereld waarin alle mensen in vrede en harmonie naar God komen.
5. Alle religies van de wereld, met uitzondering van het Jodendom, hanteren het idee van eenheid met een gebod. Hoe luidt dit gebod?Geloof zoals wij geloven en de wereld zal één zijn! Deze aanpak heeft echter nooit gewerkt.
6. Wat leert het Jodendom daarentegen?Het leert dat er twee wegen zijn en niet één? Een pad voor u. En een pad voor mij. U gaat de uwe en ik de mijne, en hierin wordt ware eenheid gevonden: de ene God wordt gevonden op beide wegen, omdat de ene God beide wegen gaf. De wetten van Noach bepalen de weg die God gaf aan de niet-Joodse mensen van de wereld.
7. Zijn de Noachitische wetten van ouds goed in kaart gebracht?Nee. De mensheid is erin geslaagd ze door de geschiedenis heen te negeren.
8. Waar komt het woord gebod vandaan en wat betekent het?Het komt van het Hebreeuwse woord mitzvah dat ook verbinding, contact betekent. Door het naleven van Gods geboden, wordt iemand verbonden met Gods oneindige wil en wijsheid en roept daarmee een Goddelijke licht op dat over zijn of haar ziel schijnt. Dit Goddelijk licht is eeuwig, en daardoor verdient de ziel een eeuwige beloning. Door het naleven van de Zeven Wetten van Noach, vervult een niet Jood het doel van zijn schepping en ontvangt hij een deel in de komende Wereld: de gezegende spirituele wereld van de rechtvaardigen.
9. Welke hindernis moet ter voorbereiding voor de naleving van de Zeven Wetten van Noach worden genomen?Dit is de acceptatie van het idee dat de weg van de mensheid naar de Vader via de rabbijnen gaat. Opstand tegen de heiligheid van de rabbijnse autoriteit en traditie is bij de Joden sinds de eerste dagen in de woestijn van Sinaï, toen de volgelingen van Korach een opstand leidden tegen het absolute rabbijnse gezag, zoals we leren in de Tora: "En zij verzamelden zich tegen Mozes en tegen Aaron. Lees hiervoor Numeri 16.
10. Waarom moet door Noachieten de Joodse mondelinge leer worden geaccepteerd?Voor het begrijpen van de Zeven Wetten van Noach moeten zij de mondelinge leer accepteren zoals die te vinden is in de Talmoed en de latere rabbijnse leringen en nergens anders.
11. Er is nog een tweede probleem dat zich voordoet bij de beoordeling van de Zeven Wetten van Noach. Dat is een semantisch probleem en dit heeft grote gevolgen. Welke?De niet Jood alsmede de Jood moeten niet spreken over de niet Joodse naties van de wereld als heidenen, maar eerder als Noachieten. Door ze te zien als kinderen van Noach, of Noachieten, krijgen de niet-Joodse naties van de wereld in één keer een unieke en specifieke spirituele rol in de wereld, één die zeer verheven is. De kinderen van Noach zijn mede-geloofsgenoten van de kinderen van Israël. Samen zijn ze vreedzame partners die er naar streven de wereld te perfectioneren en daardoor God voldoening te geven. Door zichzelf te zien als een Noachiet, wordt de niet-Jood als de Jood, waardoor hij een lid is van een volk waarvan het volk zijn (niet alleen zijn religie) synoniem is met de relatie met God.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.