Inleiding

Bron: Breslev.co.il Hier volgt de vertaalde introductie uit het boek "The Path of the Righteous Gentile".

"De afgelopen twee duizend jaar hebben christenen, moslims en elke andere religieuze groep, de gelegenheid gehad, de Joden te bekeren en hen te vertellen wat hun religieuze plicht zou moeten zijn. De Joden daarentegen hebben nooit actief, voor hun eigen geloof, naar bekeerlingen gezocht. Misschien is dit de reden waarom weinig mensen beseffen dat het Jodendom ook iets te zeggen heeft over wat de religieuze plichten van de niet-Joodse volkeren van de wereld zijn. Dit boek geeft een overzicht van de Joodse leer over dit onderwerp met de bedoeling de volkeren dan wel de nakomelingen van Noach te informeren en te begeleiden. Joodse lezers zullen ook geïnteresseerd zijn, over dit weinig bekende gebied van de Joodse studie, te leren.

De leer van de Zeven Wetten van Noach brengt de Joodse idee van eenheid in de wereld. In feite is het hele idee van eenheid in religie ontstaan met het Jodendom. Wie heeft dit begrip anders dan de Joden. En wanneer we spreken van eenheid, dan bedoelen we zowel de eenheid van God als de eenheid van de mensheid. De eenheid van God betekent monotheïsme en de eenheid van de mensheid betekent een wereld waarin alle mensen in vrede en harmonie naar God komen.

Alle religies van de wereld, met uitzondering van het Jodendom, hanteren het idee van eenheid met het gebod: "Gelooft, zoals wij geloven, en de wereld zal één zijn." Deze aanpak heeft nog nooit gewerkt. Het Jodendom benadert eenheid vanuit een geheel ander perspectief. Het leert dat er twee wegen zijn en niet één? Een pad voor u. En een pad voor mij. U gaat de uwe en ik de mijne, en hierin wordt ware eenheid gevonden: de ene God wordt gevonden op beide wegen, omdat de ene God beide wegen gaf. De wetten van Noach bepalen de weg die God gaf aan de niet-Joodse mensen van de wereld.

De Zeven Wetten van Noach zijn de oudste van alle religieuze doctrines, want ze werden aan Adam, de eerste mens, op de dag van zijn schepping, gegeven. Het wonderlijke is dat de Zeven Wetten van Noach, hoewel ze het oudst zijn, het minst van alle religieuze leerstellingen in kaart zijn gebracht. De mensheid is erin geslaagd om ze door de geschiedenis heen te negeren.

Maar in deze laatste dagen nu de voetstappen van de Messias kunnen worden gehoord door allen die nauwlettend luisteren, moeten uiteindelijk de Zeven Wetten van Noach worden bestudeerd en nageleefd door alle mensen uit alle volken.

Het woord gebod is een vertaling van het Hebreeuwse woord mitzvah, wat ook "verbinding" betekent. Door het naleven van Gods geboden, wordt iemand verbonden met Gods oneindige wil en wijsheid en roept daarmee een Goddelijke licht op dat over zijn of haar ziel schijnt. Dit Goddelijk licht is eeuwig, en daardoor verdient de ziel een eeuwige beloning. Door het naleven van de Zeven Wetten van Noach, vervult een niet Jood het doel van zijn schepping en ontvangt hij een deel in de komende Wereld: de gezegende spirituele wereld van de rechtvaardigen.

De hindernis die ter voorbereiding voor de naleving van de Zeven Wetten van Noach moet worden genomen is de acceptatie van het idee dat de weg van de mensheid naar de Vader via de rabbijnen gaat. Opstand tegen de heiligheid van de rabbijnse autoriteit en traditie is bij ons sinds die eerste dagen in de woestijn van Sinaï, toen de volgelingen van Korach een opstand leidden tegen het absolute rabbijnse gezag, zoals we leren in de Tora.

"En zij verzamelden zich tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen: U trekt teveel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn ze heilig, en Hashem is in hun midden. Waarom verheft u zich boven de gemeente van Hashem?"(Numeri 16:3). Aan het eind, verricht God een groot wonder om zijn voorkeur te demonstreren voor de autoriteit van Mozes, "De aarde opende haar mond en verslond hen en hun huizen en al de mannen, die voor Korach waren en al hun rijkdom. En zij daalden levend af in het dodenrijk, zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen en ze verdwenen uit het midden van de gemeente" (Numeri 16:32,33). De lessen van de Tora zijn eeuwig zoals wij zien aan allen die door de eeuwen heen de acties van Korach en zijn troep hebben nagestreefd.

Toen God de Tora aan het Joodse volk op de berg Sinaï gaf, stemden de mensen gewillig in met de schriftelijke Tora, maar God moest de berg boven hun hoofden tillen en dreigen hem op hen te laten vallen om hen te overtuigen de Mondelinge Tora te accepteren, dat wil zeggen, de rabbijnse interpretatie van de Hebreeuwse Geschriften. Als de Joden al moeite hadden met het accepteren van de Mondelinge Tora als zijnde niet minder goddelijk dan de Schriften zelf, hoeveel moeilijker moet het dan wel niet zijn voor niet-Joden. Maar voor het begrijpen van de Zeven Wetten van Noach moeten zij de mondelinge leer accepteren zoals die te vinden is in de Talmoed en de latere rabbijnse leringen en nergens anders.

Er is nog een tweede probleem dat zich voordoet bij de beoordeling van de Zeven Wetten van Noach. Het is een semantisch probleem, maar het heeft grote gevolgen. De niet Jood alsmede de Jood moeten niet spreken over de niet Joodse naties van de wereld als heidenen, maar eerder als Noachieten. Door ze te zien als kinderen van Noach, of Noachieten, krijgen de niet-Joodse naties van de wereld in één keer een unieke en specifieke spirituele rol in de wereld, één die zeer verheven is. De kinderen van Noach zijn mede-geloofsgenoten van de kinderen van Israël. Samen zijn ze vreedzame partners die er naar streven de wereld te perfectioneren en daardoor God voldoening geven. Door zichzelf te zien als een Noachiet, wordt de niet-Jood als de Jood, waardoor hij een lid is van een volk waarvan het volk zijn (niet alleen zijn religie) synoniem is met de relatie met God.

Op dit moment is "The Pad of the Righteous Gentile" het enige boek dat probeert een kader in een bruikbare vorm te presenteren van de leer van de Zeven Wetten van Noach, zij het beperkt en rudimentair. Om redenen die in het "Historisch Overzicht," worden uitgelegd waren vorige verhandelingen over dit onderwerp, geschreven door Joodse geleerden voor andere Joodse geleerden, bestemd om theoretisch en academisch te blijven. "The Path of the Righteous Gentile" is, zowel voor de Jood als de niet-Jood, een oproep tot actie, de Israëliet en de Noachiet. Zoals de grote wijze Rabbi Tarfon zei: De dag is kort, het werk is aanzienlijk, de werkers zijn lui, de beloning is groot en de Baas maakt druk.

Het hangt allemaal van ons en ook van u af. En zo is dit inleidend boek over de Zeven Wetten van de kinderen van Noach opgesteld. Het is niet bedoeld als een document met een definitief gezag, maar als een middel waarmee iemand vertrouwd kan raken met het onderwerp.

We hopen en bidden dat de God van Abraham, Izaäk en Israël eventuele fouten in deze uitgave zal vergeven, en dat het een instrument zal zijn de hele mensheid dichter bij haar Vader in de hemel te brengen. Moge Zijn geopenbaarde Aanwezigheid spoedig onder ons wonen."

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Andere bronnen:

  1. Noachieden Online
  2. Noahide Nations
Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.