BSD

Historisch Overzicht

1. Was Adam bekend met de 7 Noachitische geboden?Ja! Deze vloeiden voort uit het gebod van Genesis 2: 16,17. Verder moest Adam van God deze geboden aan de mensen leren. In vers 16 staat letterlijk dat God Adam gebood, zeggende ....., dit woord zeggende wordt door vertalers weggelaten omdat ze menen dat dit woord overbodig is. Ze zouden moeten weten dat er geen enkel woord in de Tora overbodig is. Alles heeft een betekenis. Iedere keer wanneer het woord "zeggende" voorkomt betekent dit, dat wat God zegt doorgegeven moet worden aan anderen.
2. Wat leerde Adam zijn kinderen?Geen afgoden dienen; God niet vervloeken; niet moorden; niet stelen; geen immorele relaties aangaan; geen vlees eten van een levend dier en het oprichten van rechtbanken om de nakoming van deze geboden af te dwingen.
3. Wat is het bewijs dat Adam dit deed?1656 jaar na de schepping bracht God de zondvloed over de aarde omdat de mensen zich niet aan deze geboden hadden gehouden. Zie Genesis 6:12. De bijbel commentator Rashi zegt dat hier gedoeld wordt op afgoderij en sexuele immoraliteit. In Genesis 6:13 wordt gedoeld op diefstal, aldus Rashi. Het gevolg van dit alles was de zondvloed.
4. Wie hebben de zondvloed overleeft?Noach met zijn vrouw en drie zonen en hun vrouwen overleefden de zondvloed. De mensheid had nu een nieuwe vader: Noach. Noach wandelde met God. Genesis 6:9. God begon dus opnieuw en beloofde dat Hij de aarde niet meer met water zou vernietigen. God zei:"Zie, Ik ga een verbond met u en uw nageslacht aan." Als teken voor dit verbond gaf God de regenboog. Zie Genesis 9. De regenboog met zijn zeven kleuren weerspiegelt de schoonheid en heiligheid van de zeven Noachitische geboden.
5. Hoe heten de drie zonen van Noach?Sem, Cham en Jafeth. Genesis 9:18-29. Sem en zijn kleinzoon Eber stichtten scholen om de Noachitische geboden te bestuderen en te volbrengen. Cham werd vervloekt door zijn vader Noach.
6. Waardoor kenmerkte zich de generatie van de toren van Babel?Dit was een generatie van briljante geleerden. Zij waren in staat om veel krachten uit de natuur, zoals het weer, te beheersen. Zij meenden dat de aarde geen Meester had en zo dit wel het geval mocht zijn, dan waren zij gelijk aan Hem. Zij bouwden de toren van Babel om de autoriteit van God uit te dagen. God stopte dit alles door hun spraak te verwarren. Zie Genesis 11. In deze periode ontwikkelde koning Nimrod een goddeloosheid die zijn weerga niet had. Hij riep zichzelf uit tot god over de hele aarde en dat ze hem zouden dienen als hun god. Wie weigerde werd gedood.
7. Wat valt er te zeggen over de zeven hemelen?Het Paradijs, de hof van Eden was de verblijfplaats van de Goddelijke aanwezigheid. Toen Adam zondigde verliet de Goddelijke aanwezigheid de hof van Eden en trok zich terug in de eerste hemel. Na de zonde van Kain - hij doodde zijn broer Abel - trok God zich terug in de tweede hemel. Toen Enos afgoden begon te dienen trok God zich terug in de derde hemel. Vanwege de generatie van de zondvloed trok God zich terug in de vierde hemel. God trok zich terug in de vijfde hemel vanwege de toren van Babel. Na de zonde van Sodom en Gomorra - diefstal en sexuele perversie - trok God zich terug in de zesde hemel. De Egyptenaren - zij hadden vele afgoden, sexuele perversie erger dan in Sodom en Gomorra en hekserij - waren de oorzaak dat God zich terug trok in de zevende hemel, tevens de hoogste hemel. Hoe verder God zich terugtrekt hoe meer Hij verborgen is voor ons mensen.
8. Welke man bracht het begin van God's terugkeer?Dit was Abraham. Hij stond alleen tegenover de wereld en daagde de afgoderij van Nimrod uit met zijn geloof in Eén God. Vanwege de verdienste van Abraham daalde God af van de zevende naar de zesde hemel. Vanwege Isaac, de zoon van Abraham daalde God af van de zesde naar de vijfde hemel en vervolgens naar de vierde hemel vanwege de verdienste van de zoon van Isaac, Jacob. Jacob worstelde met een engel van God en versloeg hem. Door Jacob en zijn 12 zonen en 1 dochter ontstond en nieuw en uitgesproken volk. Dit volk is genoemd naar de nieuwe naam die Jacob van God kreeg: Israël. Zie Genesis 32:25-30 en Genesis 35:10.
9. Wie leefden naar de Noachitische geboden?De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob.
10. Wanneer daalde God af van de vierde naar de derde hemel?De zonen van Jacob hadden zijn zoon Jozef verkocht aan handelaren die hem naar Egypte brachten. Uiteindelijk werd Jozef onderkoning van Egypte en door hongersnood gedreven moesten de broers van Jozef naar Egypte om graan te kopen. Daar ontmoetten zij Jozef en Jozef vergaf uiteindelijk zijn broers voor wat ze hem hadden aangedaan. In die tijd daalde God af van de vierde naar de derde hemel.
11. Wanneer daalde God af van de derde naar de tweede hemel?Door de verdienste van Kehot, de zoon van Levi. Zijn zonen waren voorbestemd om de Ark van God door de woestijn te dragen.
12. Door wiens verdienste daalde God af van de tweede naar de eerste hemel?Door Amram. Amram was een afstammeling van Levi en een leider van zijn generatie. Hij scheidde van zijn vrouw Jochabed omdat hij geen kinderen wilde voortbrengen zodat de farao die zou kunnen vermoorden. Hij wist dat zijn doen zou worden nagevolgd door anderen en zo gebeurde het. Zijn dochter Mirjam echter stelde dat nu de farao alleen de jongetjes wilde doden, dat Amrams besluit tot gevolg had dat er noch jongetjes noch meisjes zouden worden geboren. Daarom trouwde hij opnieuw met Jochabed en zo werd Mozes geboren. Daarom daalde God af van de tweede naar de eerste hemel.
13. God vertrok uit de hof van Eden maar waar kwam Hij weer terug?God kwam terug op de berg Sinai met het geven van de Tora. Dit was een Goddelijke openbaring van een dergelijke grootheid dat die voor ons mensen heel moeilijk te begrijpen is. Op dat moment werden alle ziekten en gebreken genezen. Met het geven van de Tora koos God de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob als zijn uitverkoren volk. Hij gebood hen de 613 geboden van de Tora na te leven. Ook gebood Hij de andere volkeren de Noachitische geboden na te leven. Mozes gebood Hij dat zijn volk de volkeren daarin moesten onderwijzen. Het was het jaar 2448 na de schepping.
14. Heeft het Joodse volk de volkeren ook onderwezen?Gedurende de tijd dat het Joodse volk in het land leefde hebben zij dit gedaan. Niet Joden die tijdens de tempel perioden in het land wilden leven moesten de Noachitische geboden nakomen. Zij waren gerechtigd de Tempel binnen te gaan en God offers te brengen. Zacharia 14:17-18. Buiten het land van Israël was het nakomen van de Noachitische geboden een zeldzaamheid.
15. Wat gebeurde er in het jaar 4800 na de schepping?God verstrooide de Joden onder de volkeren met de bedoeling de volkeren te onderwijzen dat er slechts Eén God is en de Noachitische geboden bekend te maken. Maar wat de Joden aantroffen onder de volkeren was doorgaans een moeilijke situatie. Zij hadden een geweldige strijd te voeren om onder de volkeren hun eigen traditie te behouden en niet op te gaan in allerlei vreemde culturen. Zij vervulden daarmee hetgeen in Deuteronomium 12:30 is gezegd:"wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen." De Joden merkten dat de volkeren wantrouwend en vijandig jegens hen waren en niet geinteresseerd in hun godsdienst.
16. Welke factoren hebben hier onlangs verandering in gebracht?1. De spirituele achteruitgang van de mensheid heeft een hopeloos niveau bereikt. De helft van de wereld is atheist en velen zijn ondergegaan in immoraliteit en misdaad.
2. Er bestaat een grote eenvormigheid mede door radio en tv en de explosie van informatie, waardoor de zienswijze van het Judaïsme betreffende de relatie van de niet Joden tot God niet langer irrationele antwoorden ontmoet.
3. De derde factor is dat God uiteindelijk de juiste tijd deed aanbreken, zoals er wordt gezegd in Zacharia 8:23: "Zo zegt de God van de legerscharen: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.