BSD

Afgoderij

1. Wat is de essentie van de zeven wetten?Dit is het verbod op afgoderij. Iemand die een andere god aanbidt dan de Schepper ontkent de essentie van godsdienst en verwerpt hiermee alle zeven wetten. Iemand die zich hoedt voor afgoderij toont hiermee geloof in God en accepteert alle zeven wetten.
2. Wat leert dit verbod ons?Dat wij geen geschapen dingen mogen dienen en/of aanbidden. Geen engel, geen plant, geen ster, geen zon en geen maan. Niets dat bestaat uit de vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, noch iets dat van deze elementen afkomstig is.
3. Er zijn door afgodendienaars heel veel boeken geschreven over de aard en de beoefening van hun afgoderij. Mag je die lezen en bestuderen?Je moet deze boeken niet lezen, noch erover nadenken noch erover spreken. Ook bestudering is niet wenselijk omdat je zo gemakkelijk betrokken kunt raken bij afgoderij. Als je een afgodische religie zou erkennen als waar, ofschoon je de afgod zelf niet dient, dan smaad je hiermee de verheven naam van God.
4. Wat valt er te zeggen wanneer een godsdienst "goed voelt"?De oorspronkelijke afgoden dienaren van de afgod Peor (zie Numeri 25:1-15) raakten door hun dienst zo in extase dat zij zichzelf spontaan ontlasten. Hun kinderen, die dit zagen, begrepen de reden niet goed en concludeerden dat jezelf ontlasten de afgodendienst was. De les die hieruit valt te leren is dat "het voelt goed" geen bewijs is dat de godsdienst waar of deugdelijk is.
5. Wanneer overtreedt iemand het verbod op afgoderij?Alleen wanneer hij de afgod dient op de wijze waarop het hoort. Gebruik geen voorwerpen die bestemd zijn voor afgoderij. Gebruik geen voedsel dat bestemd is om aan afgoden te offeren. Gooi geen geld in een vijver of water bij een afgod. Koop geen wierook stokjes. Reizen in Aziatische landen kan daarom een probleem zijn.
6. Wat kan je gebeuren wanneer je als toerist in Jeruzalem komt?Er bestaat daar een afgodendienst waarvan de dienaren de toeristen in hun huis van aanbidding brengen. De deur die leidt naar de ruimte waarin de afgod zich bevindt is buitengewoon laag. Hierdoor wordt elke toerist gedwongen, wanneer hij naar binnen wil gaan, om te buigen. Zo lijkt het alsof iedere toerist buigt voor hun afgod.
7. Welke zijn de drie belangrijkste afgodsbeelden in de wereld?a. De draak. Dit is een afgeleide van de oer-slang.
b. Een compleet beeld van een man die de toeschouwer vanuit de palm van zijn hand iets aanbiedt. Dit beeld wordt tegenwoordig gewoonlijk gevonden voor zekere kerken.
c. Een vrouw die een zuigeling voedt. Dit is de afgodische perversie van Eva, de moeder van de hele mensheid. Het werd tot een symbool van de koningin des hemels en is een beeld dat nog steeds talloze culturen en godsdiensten overheerst.
8. Hoe moet je reageren op iemand die een teken of een wonder verricht?We schenken hieraan geen aandacht. Iedereen die denkt aan deze wonderen en zegt, "misschien zijn ze waar," overtreedt het verbod op afgoderij. Zelfs wanneer zo iemand over het water liep, of iemand opwekte uit de dood, moeten wij hieraan geen aandacht besteden. Deze wonderen zijn een test van ons geloof in God.
9. Wat is een belangrijk kenmerk van valse profeten en hun afgodische beoefenaars?Zij boezemen vrees in de harten van hun slachtoffers. Meestal door eeuwige verdoemenis, hellevuur en andere gelijksoortige verschrikkingen. We kunnen ons hiertegen wapenen door ons te realiseren dat God de barmhartige en genade volle God is en ons beloont en corrigeert in overeenstemming met onze daden. Dit alles om onze ziel te reinigen en te corrigeren. Of zoals koning David zegt in Psalm 146:3,5 "Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen redding is. Gelukkig hij die de Elokim van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens hoop is op Hashem zijn Elokim.
10. Wat valt er te zeggen over een kruis dat dient als symbool van een afgod?Een kruis in of voor een kerk valt in de categorie van afgoderij omdat mensen het eren, de hoed afnemen, ervoor buigen of knielen. Echter wanneer iemand een kruisje om zijn of haar hals draagt wordt dat beschouwd als een gedenkteken en dit is toegestaan.
Priesters die met grote kruizen op hun kleren lopen of om hun hals dragen vertegenwoordigen een godsdienstige autoriteit. Daarom moet men voor een dergelijke priester niet buigen, zijn hoed afnemen of iets wat ook maar lijkt op het aanbidden van het kruis door de priester gedragen.
11. Wat is het verschil tussen God en goddelijk?We kunnen zeggen dat de hele schepping goddelijk is omdat deze de levenskracht van God bevat. Maar te zeggen dat iets in de schepping God is, is afgodendienst.
12. Hoe maak je een afgodenbeeld nietig?Door het verwijderen van een deel van zijn neus, zijn oor, zijn vinger of met een hamer op een deel van zijn gezicht te slaan. In het laatste geval is het niet nodig dat er een deeltje van zijn gezicht is verwijderd. Na dit gedaan te hebben mag men het voorwerp houden en gebruiken.
13. Kan iedereen een afgodsbeeld van een Noachiet te niet doen?Nee, dit kan alleen de desbetreffende Noachiet zelf doen.
14. Mag een Noachiet zich bezighouden met spiritisme en geesten?Nee. Hij die zich bezighoudt met geesten en spiritisme om bijvoorbeeld de toekomst te leren kennen en die dit doet uit eigen vrije wil en opzettelijk, maakt zich schuldig aan afgoderij. Het kan duidelijk zijn dat het opzettelijk handelen ook niets anders dan afgoderij is.
15. Hoe zit het met toverij en hekserij?Er zou gezegd kunnen worden dat er geen toverij en hekserij meer bestaat. Denk echter maar eens aan de rites van Voodoo, aan heksensamenkomsten. Ook zijn er veel rock-and-roll groepen die van zichzelf zeggen dat ze discipelen van Satan zijn. Vaak gaat dit gepaard met seksuele perversie en wreedheid. Daarom laten wij ons verre houden van deze activiteiten.
16. En hoe zit het met waarzeggerij?Sommigen zeggen dat het verboden en afgoderij is. Anderen achten het toegestaan. Iemand zegt bijvoorbeeld "Wanneer mij dit of dat gebeurt, dan zal ik dit of dat doen. Maar als het niet gebeurt dan doe ik het niet." In een dergelijk geval is er sprake van een daad van waarzeggerij. Omdat de meningen verdeeld zijn over al dan niet afgoderij kan men dit soort dingen beter mijden.
17. Welke interpretatie van tekenen zijn wel toegestaan?Het is niet verkeerd te zeggen: "Mijn vrouw is een zegen voor mij geweest, want vanaf het moment dat ik haar trouwde, begon ik rijk te worden."
18. Wat is magie?Dit is zich bezighouden met oefeningen, die iemand in een toestand van euforie brengen of die normale denkprocessen onderbreken om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Wees hiermee heel erg voorzichtig. Er kunnen stenen of een bol bij worden gebruikt dan wel een staf. Hieronder vallen ook handpalmlezers en tarot kaarten. Het is verboden magie uit te oefenen of iemand die magie beoefent te consulteren. Ook de daden van een illusionist behoren tot afgoderij.
19. Wat valt er te zeggen over astrologie?Astrologie is verboden als het gaat om te zeggen dat die en die dag goed is of die en die dag is slecht. Of die en die dag is goed om dat te doen en op die dag moet men dat niet doen enz. Wanneer de astrologie zich bezighoudt met het begrijpen van iemands karaktertrekken en natuurlijke neigingen dan is het niet verboden.
20. Wat is het kenmerk van alle hierboven genoemde vormen van afgoderij?Zonder uitzondering hebben alle sekten, pseudo-religies, valse messiassen en halfgoden die in de huidige wereld voorkomen, als zijnde afgoderij, niets anders ten doel dan het verwerven van spirituele macht. Zij die hun toevlucht nemen tot deze bedriegers en goedheid in hen menen te vinden zijn gewaarschuwd. Het kwaad zal zich zelden aandienen als kwaad. Het kwaad dient zich meestal aan als goed en heilzaam en mengt steeds de waarheid en goedheid met zijn destructieve leugens. Daarom zegt de Tora in Deuteronomium 18:13, "Oprecht moet u zijn tegenover Hashem, uw God." Hetgeen betekent dat we moeten vertrouwen op God en weten dat alles dat ons overkomt van Hem komt.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.