BSD

God kennen

1. Wat is belangrijk te weten?Dat er een Hij bestaat zonder een begin te hebben en dat Hij alles schiep uit het absolute niets. En wanneer alle schepselen zouden verdwijnen dan zou Hij blijven bestaan. Elk schepsel heeft Hem nodig maar Hij heeft niemand nodig. Zijn bestaan is absoluut. Het bestaan van de schepselen is relatief.
2. Wat zegt de profeet Jeremia over Hem en wat de Tora?Jeremia 10:10a zegt "God is de waarheid." Hij alleen is dus waarheid er is geen andere waarheid. Deuteronomium 4:35 zegt "...dat God, God is, niemand anders dan Hij alleen."
3. Wat valt er nog meer over Hem te zeggen?Hij is de God van het universum en Meester van de aarde. Hij bestuurt het heelal met een kracht en macht die noch een begin noch een eind heeft. Hij heeft noch een hand noch een lichaam. Naast Hem bestaat er geen andere god. Deze God is één. Hij is niet twee of meer dan twee. Hij is niet verdeeld in delen en secties alsof het een lichaam is. Hij is uniek.
4. Is het mogelijk dat er meer goden zijn?Wanneer er meer goden zouden zijn dan zouden zij lichamen moeten hebben omdat er geen onderscheid mogelijk is anders dan door een lichaam dan wel materie. Iets of iemand die een lichaam heeft, heeft een begin en een eind. Zijn macht zou een begin hebben en een eind. Maar onze God, gezegend is Zijn naam, Zijn macht is eindeloos en ononderbroken. Zijn kracht is geen lichamelijke kracht. Omdat Hij geen lichaam heeft is het voor Hem onmogelijk om iets anders te zijn anders dan Eén.
5. In de Tora en de Profeten is uitgelegd dat God, gezegend is Hij, geen lichaam heeft. Waar?Deuteronomium 4:39 zegt: "Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat God, God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!" Kan een lichaam op twee plekken tegelijk zijn? Nee, immers. Jesaja 40:25 zegt "Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk zegt de Heilige?" Wanneer God een lichaam had dan zou Hij te vergelijken zijn met andere lichamen.
6. Als dit zo is waarom spreekt de bijbel dan van Zijn voeten - Exodus 24:10, Zijn vinger - Exodus 31:18; Zijn hand - Exodus 9:3; Zijn ogen - Genesis 38:7 en Zijn oren - Numeri 11:1 en nog vele andere voorbeelden?Dit alles is omdat het intellect van de mens niet in staat is zich iets voor te stellen wat niet lichamelijk is en de bijbel is geschreven in de taal van de mensen. Het zijn allemaal vergelijkingen. De waarheid is dat God geen vorm of gelijkenis heeft. Staat er niet geschreven in Job 11:7 "Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? En staat er niet geschreven in Maleachi 3:6 "Want Ik, God, ben niet veranderd." Veranderen is een typische eigenschap die alleen in mensen en andere schepselen wordt gevonden.
7. Waar moeten we naar streven?Deuteronomium 6:5, "U zult God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht." Deuteronomium 6:13, "U moet God vrezen." Met dit vrezen wordt niet bedoeld bang zijn, maar ontzag hebben voor.
8. Hoe heb je Hem lief en hoe vrees je Hem?Je kunt Hem liefhebben door je te realiseren hoe groot Zijn wijsheid is en welke wonderen Hij doet om ons en de schepping in stand te houden. Je zult Hem dan prijzen en liefhebben. En wanneer je over deze dingen nadenkt en je je realiseert dat je maar een klein schepsel bent, dan zul je een groot ontzag voor Hem hebben. Wij met onze geweldige beperkingen in onze kennis in vergelijking met de oneindige kennis, grootheid en macht van God.
9. Wat geloven veel mensen ten onrechte over God?Dat God de wereld schiep en die daarna aan haar lot overliet. Dat wil zeggen aan haar natuurwetten. Omdat zij geloven dat het scheppingsproces van God gelijk is aan dat van de mens. Een mens schept iets uit iets en wanneer hij zijn handen van zijn schepping aftrekt blijft zijn schepping bestaan. God schept iets uit niets en trekt Hij zijn handen af dan keert alles terug tot niets.
10. Wat volgt uit het antwoord van de vorige vraag?Hieruit volgt dat de Goddelijke Scheppingskracht de waarachtige reden is van het bestaan van de schepping en dat de schepping uit zichzelf niet onafhankelijk kan bestaan. God schept elk moment de schepping opnieuw.
11. Waarom denken wij dan dat de schepping een onafhankelijk bestaan heeft?We kunnen noch begrijpen noch met onze ogen de macht van God zien en de adem van Zijn mond die in de schepping aanwezig is. Als we de Goddelijke bron konden zien hoe zouden wij dan nog de fysieke wereld kunnen zien.
12. Hoe kunnen we dit met een voorbeeld duidelijk maken?Met een zonnestraal. Die kunnen we zien op aarde, maar vanuit het perspectief van de zon, de bron van het zonlicht, is alleen het licht te zien dat de hemel vult. Vanuit het perspectief van de zon bestaat er dus helemaal geen zonnestraal.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.