BSD

Vroeg je om geboren te worden?

born

Er was eens een dorp vol ontevreden mensen. De hele dag liepen ze rond met zure gezichten, iedereen klaagde over zijn problemen, iedereen was jaloers op de successen van zijn/haar buurman.

Op een dag, was er een wijze oude man in het dorp aangekomen. Hij riep alle inwoners op om naar het dorpsplein te komen en zei tot hen: "Ik vraag je om naar huis te gaan en mij het kostbaarste bezit, datgene wat je het meest koestert in je leven, en het hier in het midden van het plein neer te zetten." Al snel stond er een grote stapel met goederen en pakketten, in alle soorten en maten, in het midden van het dorpsplein.

"Nu," zei de wijze man, "kun je voor jezelf één van deze geschenken uitzoeken. De keuze is aan jullie. Neemt elk pakket dat jullie wenst."

Elke man, vrouw en kind in het dorp deed precies hetzelfde. Iedereen koos zijn eigen bundel.

De Tora, zoals we allemaal weten, begint bij het begin, het beschrijven van God's schepping van de hemelen en de aarde, de continenten en de oceanen, vegetatie en fauna. Dan, in het 26e vers, gaan we naar de schepping van de mens. We lezen. "En God zei:"Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis..."

Laat ons? Tot op dit punt - en vanaf hier verder door de rest van de Tora heen - wordt over God gesproken als de ultieme singulariteit. Hij is de Baas, de enige bron van alles. Maar in dit enkel geval, is er een 'wij', een koor van adviezen, een verheven boardroom waarvoor de Schepper een voorstel plaats en ​​om goedkeuring vraagt.

Wie raadpleegde God wanneer Hij het wenst om de mens te creëren? Onze wijzen bieden een aantal verklaringen. Eén daarvan is dat God de engelen vroeg, om hun latere kritiek op de tekortkomingen van de sterfelijke mens te temperen. Een andere verklaring is dat God, bij de vorming van de veelzijdige ziel van de mens, er alle elementen van het universum bij betrok, of alle aspecten van zijn oneindig potentiele wezen. Al deze verklaringen doen nog veel meer vragen opkomen dan ze beantwoorden. Inderdaad, het is met betrekking tot dit specifieke vers dat de wijzen hebben verklaard: "De Tora zegt het zo; iedereen die wenst te begrijpen, laat hem begrijpen..." Het is duidelijk, er is hier een belangrijke boodschap voor ons - belangrijk genoeg is dat de Tora aandringt op deze specifieke bewoordingen ondanks het feit dat zij zorgt voor (stimuleert?) misverstand.

Maar er is een interpretatie van dit vers, dat ons een raadsel voorlegt met een paradox. De Midrash geeft de volgende verklaring: "Wie heeft Hij geraadpleegd? Met de zielen van de rechtvaardigen?" 1) God overlegt met menselijke zielen of Hij de menselijke ziel moet maken!

De "samenzwering" neemt toe. Wie zijn deze "rechtvaardigen" (tzaddikim) die God heeft geraadpleegd? Volgens de profeet Jesaja: "Uw volk, zij allen zijn rechtvaardigen." 2) Ieder bezit de ziel van een tzaddik (ongeacht de mate waarin we zijn expressie toestaan). Met andere woorden, God vroeg een ieder van ons of we geschapen wilden worden, en of we ervoor kiezen om de uitdaging van het aardse leven te accepteren. Pas toen ging Hij over ons te scheppen.

Om een ziel te vragen of hij geschapen wil worden klinkt als een vicieuze cirkel, deze paradox lost in feite een nog veel diepere paradox op - de paradox van het Goddelijke decreet en de menselijke keuze.

God vertelt voor altijd wat te doen. Sterker nog, het woord Tora betekent "instructie," en dat is eigenlijk wat de Tora is: een reeks instructies van hogerhand. En toch wordt ons verteld dat "het een fundamenteel beginsel van de Tora" is dat "de de mens de vrijheid heeft om te kiezen. 3) Wat zijn dan onze keuzes, als God ons voortdurend instrueert?

De vraag gaat nog dieper. Laten we aannemen dat, in elke situatie, onder alle omstandigheden, aan ons de keuze is hoe we moeten handelen. Maar wat voor soort keuze is dit, als niemand ons gevraagd heeft of we uberhaupt wel in die situaties willen verkeren en onder al die omstandigheden willen leven? Wat voor soort van "keuze" is dat, als we niet de keus hebben al of niet te kiezen voor een bepaalde keuze situatie?

Dan openbaart de Tora ons dit verbazingwekkende geheim: dat uiteindelijk de keuze door ons werd gemaakt, voordat we zelfs bestonden. Voordat God je ziel schiep en het in je lichaam blies, werd je gevraagd of je er zou willen zijn. Dus in elke situatie waarin je jezelf terugvindt, in elke uitdaging waarmee je in je leven wordt geconfronteerd - je bent er omdat je ervoor hebt gekozen in dat leven te worden geplaatst.

We gaan door over het leven te klagen, "Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden...!" Maar duizend keer per dag weerleggen we die claim. Met talloze keuzes en acties, bevestigen wij dat het leven dat we hebben, het leven is dat we willen.

Natuurlijk doen we dat. We hebben er immers voor gekozen.

Voetnoten

1) Midrash Rabbah, Bereishit 8:7.
2) Jesaja 60:21.
3) Maimonides' Mishneh Torah, Laws of Teshuvah 5:1.

By Yanki Tauber. Bron: Did You Ask to Be Born.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.