BSD

Wat is Kabbala? Deel III

De ziel van het Jodendom

Wat zijn enkele fundamentele ideeën van Kabbala?

Hoewel alles stamt uit één geïntegreerde visie, zijn de onderwerpen waarover de Kabbala handelt groot en gevarieerd. Hier volgt een aantal belangrijke thema's:

Oneindig Licht:

Een metafoor voor God. God is onkenbaar en zonder vorm, maar alle vormen stammen van Hem. Het idee van onbegrensd licht helpt om dit idee te communiceren. Toch is de essentie van God zelfs boven het oneindige uit. En God is zowel te vinden in het donker, als in het licht.

Zie: Is G‑d an It, an I, or Nothing?

Licht en Vaten:

Gelijk aan de moderne gedachte van energie en materie. De daad van de schepping wordt ondersteund door een dynamisch oneindig licht samengeperst in bepaalde toestanden die "vaten" worden genoemd, die vervolgens het licht projecteren om ontelbare wezens te creëren.

Zie: Kabbala of marriage

De Tien Sefirot:

De kloof tussen het Oneindige Licht en een eindige schepping moet onoverkomelijk zijn, en toch zijn we hier beslist eindige projecties van dat Oneindige Licht. Dit is het mysterie van de tien sefirot: hoe de Oneindige samenwerkt met de werelden die Het heeft gegenereerd door middel van de tien lichtgevende modaliteiten. De volgorde van de sefirot beweegt zich van het intellectuele domein naar de emoties en vandaar naar het domein van de "heerschappij" - het gebied van het daadwerkelijk iets gedaan krijgen. Dit is het "beeld van God", waarin de mens is geschapen. Door onszelf als mens te kennen, zijn we in staat om het goddelijke te ontdekken. En door het begrijpen van het goddelijke, zijn we beter in staat om de mens te genezen en te koesteren.

Zie: Sefirot, The (seven, ten)—Jewish Knowledge Base

Het mysterie van het Hebreeuwse alfabet:

In het Hebreeuws, zijn er geen dingen, alleen woorden. De Hebreeuwse naam van elk zijn bevat de essentiële levenskracht. De oneindige kracht van de Schepper wordt gevonden in elk voorbeeld en voorwerp van de schepping; niets is buiten dat licht en niets is zonder dat licht. De tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet drukken de specifieke articulaties van die creatieve kracht uit. Iemand die hun mysterie beheerst heeft de sleutel tot het begrijpen van de aard van elke zaak.

Zie: KabAlefBet! en Letters of Light en Opening Up the Letters

Vereniging van Tegenstellingen:

Het hele universum is een dynamieke kracht van mannelijke en vrouwelijke eenheid. Het leven/de ziel van het universum, die bekend staat als de Shechina, en het Oneindig Licht verlangen om zich met elkaar te herenigen, net als de menselijke ziel verlangt om zich te herenigen met zijn oorsprong binnen God. De studie van de Tora en de uitvoering van de geboden brengt deze hereniging tot stand, waardoor nieuw, transcendent licht de kosmos binnendringt.

Zie: Holy Conjugations en The Kabbala of Man and Woman

Tikkun:

De grootste van de Kabbalisten, Rabbi Jitschak Luria, die bekend staat als "de Ari" (de leeuw), was in staat om veel mysterieuze passages van de Zohar te verklaren door een doctrine van tikkun, wat betekent "correctie." Het omkeren van de standaard paradigma, de Ari legde uit dat de wereld werd geschapen in een gebroken staat, en dat de mens daarin werd geplaatst om de verbrijzelde stukken te verzamelen en zijn heelheid te corrigeren. Het uiteindelijke resultaat is de vereniging van het eindige bestaan met het Oneindige Licht, zelfs voorbij dat wat in het begin van de schepping was.

Zie: Tohu & Tikkun—Jewish Knowledge Base en Fallen Sparks

Hoe past Kabbala in de moderne wereld?

In de afgelopen honderd jaar, heeft de wetenschap de complexiteit en de enorme uitgestrektheid van de fysieke wereld op een manier blootgelegd, die voorheen ondenkbaar was. We hebben een geweldige harmonie ontdekt waarmee het totale fysieke universum als een singulariteit wordt gezien, elk deeltje is integraal gerelateerd aan elk ander deeltje, een harmonie waarbij zelfs materie en energie in wezen één dynamiek zijn.

Technologie heeft ons de middelen verschaft om deze kennis te delen en te onderzoeken, die zelfs een generatie geleden ondenkbaar was. Het programmeren van onze eigen virtuele omgeving verrijkt ons met een metafoor waarmee we ons kunnen voorstellen wat het betekent om op elk moment een wereld te creëren en in stand te houden.

De mensheid zou moet worden meegesleurd in ontzag en verwondering, maar in plaats daarvan zijn we in de kou achtergelaten. Ironisch genoeg, hebben we ons, in onze zoektocht naar de eenheid van een natuurkundige wet, gescheiden van die eenheid, door een ingrijpende kloof te graven tussen de harde, materiële wereld, die ons omringt en de zachte, menselijke wereld die binnenin ons brandt. Door die scheiding hebben we ons tot weeskinderen gemaakt.

kabbala

Kabbala geneest die wond. Het beschrijft de wereld rondom ons in de taal van onze eigen psyche. Het brengt ons in contact met een wereld die niet bestaat uit domme kwesties maar van een onpeilbare geest.

De wetenschapper beschrijft het universum binnen de dimensies van tijd en ruimte, in termen die hij kan tellen en meten. Toch kan niet alles dat telt worden geteld. Eén van de oudste werken van de Kabbala, het "Book of Formation", beschrijft nog een andere dimensie: die van het leven, het bewustzijn en de ziel. Wat in tijd en ruimte bestaat, zo wordt ons verteld, is eerst gevonden diep in die innerlijke dimensie.

Het is een dimensie waarmee we innig vertrouwd zijn.

De kunstenaar kijkt naar een boom en ziet geen cellulaire structuur van koolstof, maar schoonheid, leven en pracht. De muziekliefhebber hoort in een strijkkwartet niet de trillingen van nylon snaren en hun boventonen, maar de strijd om de details binnen de ziel van de componist. De literaire criticus leest in de woorden van de roman de gedachten van de auteur, in de gedachten de opvattingen, in de opvattingen de perceptie van de wereld die dergelijke opvattingen genereert, en binnen die perceptie de persoonlijkheid van de auteur zelf.

Zo ook, ziet de Kabbalist in elk voorbeeld van de werkelijkheid niet zijn tastbaarheid, zijn gedefinieerde aanwezigheid, maar een goddelijke energie die alle bestaan in standhoudt, steeds nieuw als het water van de stroomversnellingen dat ieder moment wordt vernieuwd, het voortbrengen en het opnieuw voortbrengen van elk detail uit de absolute leegte, elk ding doordringend met zijn bijzondere eigenschappen en leven, elk voorwerp van het bestaan op zijn eigen bijzondere manier. En binnen die dynamiek van de schepping, ziet de Kabbalist God zelf.

Het blijkt dat we een affiniteit met dit universum rondom ons hebben. Net zoals we in onszelf laag na laag van onze persoonlijkheid, dieper en toch nog diepere lagen van het bewustzijn waarnemen en binnen dit alles een ondefinieerbare kern van essentie van het zijn, zodat we diep in het universum een oneindigheid waarnemen die veel groter is dan de onze, en een essentie die kennis en weten overtreft.

Inderdaad, we zijn de kinderen van die onkenbare essentie, onze geest is een flauwe afspiegeling van zijn licht in het modderige water van de materiële wereld, onze zielen zijn adem binnen deze lichamelijke grenzen.

Waarom hebben we Kabbala nu nodig?

De open studie van Kabbala vandaag is er niet alleen omdat we de inspiratie, waarin het voorziet, nodig hebben, maar omdat dit een cruciale fase in de ontwikkeling van de wereld is.

De ultieme fase van deze wereld is een Messiaanse tijdperk waarin "de bezigheid van de hele wereld er alleen op gericht zal zijn om God te kennen." Dat betekent niet alleen te weten dat er één God is, maar ook Zijn universum leren kennen zoals Hij het kent, en de wijsheid die daar achter zit omdat die wijsheid één is met Hem. De voorbereiding voor die tijd is al begonnen, en we zitten er midden in.

Het belangrijkste werk van de kabbala, de Zohar, beschrijft een tijdperk dat de vloed van Noach weerspiegelt - maar deze keer met een wereld die overspoeld wordt met wijsheid in plaats van water:

In het zeshonderdste jaar des levens van Noach... werden alle bronnen van de grote afgrond opengebroken, en de sluizen des hemels geopend... Genesis 7:11.

Hierover zegt de Zohar:

In de zesde eeuw van het zesde millennium, zullen de poorten van hemelse wijsheid worden geopend, evenals de bronnen van aardse wijsheid, de voorbereiding van de wereld te worden verhoogd in het zevende millennium.

De zesde eeuw van de zesde millennium op de Joodse kalender komt overeen met de periode 1740-1840, inderdaad een periode van explosieve ontwikkelingen in de technologie en wetenschap. Op hetzelfde moment werden de poorten van de hemelse wijsheid geopend door de Chassidische meesters van de Kabbala.

Nu is het de tijd om deel te nemen aan beide wijsheden, de aardse en de hemelse, om ze tot één samen te voegen en er de wereld mee te overspoelen, tot belofte van de profeet is vervuld:

"Want de aarde zal vol zijn van de kennis van Hashem zoals water de bodem van de zee bedekt". Jesaja 11:9b.

Voor meer informatie over de staat van bewustzijn die op dat moment zal worden bereikt, lees: Getting to Godliness en kijk naar Who Needs a Temple?

Waar kan ik Authentieke Kabbala leren?

JNet.org is een dienst die een één-op-één studie per telefoon of video-chat opzet, op het moment van je keuze.

Chabad.org en KabbalaOnLine.org zijn beide voortdurend bezig al hun uitgebreide bibliotheek van artikelen, audio, video en animatie over vele onderwerpen van Kabbala uit te breiden.

kabbala

Door Tzvi Freeman

Bron: Kabbala

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Alle tekeningen in dit artikel zijn van de hand van
© Natalia Kadish.

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Shechina Is de goddelijke aanwezigheid als contrast met de goddelijke transcendentie.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.